ф. 2 оп. 1
Шифр ф. 2 оп. 1
Анотація

1-опис

Документи про формування Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду України, його діяльність

та діяльність Ради народних Комісарів (постанови, розпорядження, положення та інструкції Ради

Народних Комісарів та Народних Комісаріатів УРСР;протоколи засідань Політичного бюро Кому-

ністичної партії / більшовиків/ України (КП/б/у), Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду України, Ради Народних Комісарів УСРР, листування з Центральним Комітетом КП/б/у, Народними коміса-

ріатами РСФРР і УСРР, Революційною військовою радою Республіки, місцевими органами Ра- дянської влади). Документи про скликання та діяльність Рад (постанови і резолюції губернських та повітових з'їздів виконавчих комітетів Рад, конференції; листування з Народним комісаріатом УСРР, партійними організаціями центральних закладів і місцевими органами Радянської влади про підготовку 3-го Всеукраїнського з'їзду, губернських та повітових з'їздів Рад, про вибори делегатів на з'їзди; докладні записки, інформації, листування та телеграфні повідомлення губернсь-ких, повітових, волосних Революційних та виконавчих комітетів про створення органів Радянської влади на місцях; вітальні телеграми з приводу відкриття з'їздів). Документи про організацію та діяльність центральних та місцевих закладів в сфері фінансування, постачання продовольства, роботу транспорту, органів контролю та судових органів. Документи про формування частин Черво-ної Армії на території України, її бойові дії, боротьбу з контрреволюцією і бандитизмом, військове навчання, діяльність військових закладів, постачання Червоної Армії обмундирування, продоволь-ства та боєприпасів, організацію медичної допомоги тощо. Документи з особового складу (заяви про приймання на роботу, характеристики, списки, мандати та посвідчення працівників Ради На-родних Комісарів та Народних комісаріатів УРСР).

Назва фонду Кабiнет Мiнiстрiв України
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1920
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»