Фонди
Номер фонду
Назва
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
5219 Державна дума України,м. Київ. 1992 1992
5220 Український республiканський комiтет профспiлки робiтникiв нафтової та газової промисловостi,м. Київ. 1977 1980
5221 Комiтет по галузях важкої промисловостi при РМ УРСР i Державний комiтет України по хiмiчнiй,нафтохiмiчнiй промисловостi та медичних препаратах (об'єднаний фонд). 1990 1993
5222 Центр розвитку i реконструкцiї економiки при Кабiнетi Мiнiстрiв України. 1994 1996
5223 Республiканський мiжгалузевий iнститут пiдвищення квалiфiкацiї керiвних працiвникiв при Радi Мiнiстрiв УРСР. 1975 1995
5224 Терещенко Валерiй Iванович - економiст,доктор економiчних наук, вчений i громадський дiяч. 1903 1992
5225 Центральна виборча комісія 1997 2014
5226 Український республiканський комiтет професiйної спiлки працiвникiв плодоовочевого господарства i заготiвель. 1981 1983
5227 1924,1982,1999рр. Володимир Трембицький - український емiгрант,професор. 1918 1999
5228 Управлiння капiтального будiвництва Української ради професiйних спiлок. 1972 1983
5229 Українське республiканське виробниче об'єднання курортного i туристичного будiвництва "Укркурортрембуд" Головного управлiння капiтального будiвництва ВЦРПС 1969 1977
5230 Українсько-нiмецький фонд при Державному комiтетi у справах нацiональностей та мiграцiї. 1992 1998
5231 Доброчаєва Дарiя Микитiвна - український вчений-ботанiк,лауреат Державної премiї УРСР,доктор бiологiчних наук. 1950 1995
5232 Державний iнвестицiйно-клiринговий комiтет при Мiнiстерствi промислової полiтики України. 1997 2000
5233 Адмiнiстрацiя Президента України (Л.М. Кравчука). 1991 1998
5234 Агенство з питань банкрутства. 1996 2000
5235 Уряд Української Народної Республiки в екзилi. 1920 1991
5236 Пенсiйнi справи персональних пенсiонерiв республiканського значення. 1945 1992
5237 Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю i тютюну Мiнiстерства фiнансiв України. 1998 2001
5238 Рада нацiональної безпки i оборони України. 2002 2002
5239 Гольдман Олександр Генрiхович - український фiзiк, академiк АН УРСР, доктор фiзiкоматематичних наук. 1908 1971
5240 Акцiонерна компанiя "Держiнвест" України. 1995 2004
5241 Державна комiсiя з питань оборонно - промислового комплексу України. 2000 2003
5242 Колекцiя документiв про поховання вiйськовопололенних та iнтернованих осiб на територiї України 1943 1956
5243 Акцiонерний комерцiйний агропромисловий банк "Україна". 1987 2008
5244 Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України 1991 1992
5245 Євген Штендера: особовий архiв (Мiсiя УПА за кордоном) 1917 2005
5246 Нацiональний координацiйний центр адаптацiї вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, та конверсiї колишнiх вiйськових об'єктiв та його попередник: Комiтет з питань соцiального захисту вiйськовослужбовцiв при Кабiнетi Мiнiстрiв України 1992 2005
5247 Центральний Комітет Комуністичної партії України, м. Київ 1918 1991
5248 Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя Вугiлля України, м. Київ 2004 2006
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»