Бібліографія

Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР: Путівник / Л. В. Нусієва, М. К. Колесник, С. І. Розін та ін. - Х., 1960. - 675 с.


Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления Украинской ССР: Краткий справ. / Сост.: Р.И. Ткач и др.- Киев, 1984.- 420 с.


Центральний державний архів вищих органів влади і управління України: Реєстр фондів/ Упорядники: Н. Маковська (керівник), Т. Папакіна, А. Обжелян, І. Холодова. Державний комітет архівів України. ЦДАВО України. – К., 2005 [компакт-диск]. – (Архівні зібрання України. Путівники)


Архівні установи України: Довідник. Т.1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. - C. 45-67


Академік Станіслав Дністрянський, 1870–1935: Біобібліогр. / Упоряд. М. Мушинка.- К., 1992.- 94 с.


Александрова В. ЦДАЖР УРСР: [Нові надходження до архіву у 1971 р.] // Архіви України. - 1972. - № 1. - С. 83.


Архів генерала Всеволода Петрова // Життя і знання. - Львів, 1939. - № 5. - С. 131.


Архіви України про пам'ятки історії та культури [Огляд фондів ЦДІАК, ЦДАВО України] // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. - К., 1998. - С.108-120.


Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С.І. Андросов, Л.С. Анохіна та ін.; ред. кол. О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг, Л.А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г.В. Боряк, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України.- К., 2000. - С. 14-24.


Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анатований покажчик. Публікації документів/Укладачі: Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. Національна академія наук України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського; Державний комітет архівів України. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. - К., 2004. - 816 с.


Білик П. Огляд архівних матеріалів з історії Жовтневої революції та громадянської війни на Україні // Архівна справа. - 1930. - № 2 (13). - С. 22-33; 1931. - № 4 (15). - С. 28-35.


Богомолець О. О., Сіренко Л. В. Фонд Академіка О. О. Богомольця у ЦДАЖР УРСР (До 100-річчя з дня народження) // Архіви України. - 1981. - № 3. - С. 54-55.


Боднар В. П., Яковлєва Л. В. Документи про соціально-економічний та культурний розвиток Києва у фондах ЦДАЖР УРСР // Архіви України. - 1982. - № 2. - С. 22-29.


Божко О. І. Документи ЦДАЖР УРСР про життя і діяльність Д. З. Мануїльського (До 100-річчя з дня народження) // Архіви України. - 1983. - № 5. - С. 27-32.


Борисенко С.А. Взаємини України з державними формуваннями на теренах Російської імперії у 1918 р. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. - 2000. - № 4 - 6. - С. 35 — 38.


Бунькова О. М., Кривошеєва О. О. До історії Центрального державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР // Третя республіканська конференція з архівознавства. - К., 1968. - Т. 1. - С. 5-21.


Верба І. Архівна оглобліана в Києві // Укр. історик.- 1994.- Ч. 1/4.- С. 160-173.


Верба І. Матеріали з української генеалогії в київському архіві Олександра Оглоблина // Архіви України. - 2000. - № 4 - 6. - С. 80 – 83.


Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Документальна база дослідження історії спеціальних підрозділів ОУН і УПА// «Повстанська діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940-1950-ті роки/ Національна академія Служби безпеки України. Український інститут військової історії. – К., 2006. – С. 54–64.


Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Стан археографії спеціальних підрозділів ОУН і УПА// «Повстанська діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940-1950-ті роки/ Національна академія Служби безпеки України. Український інститут військової історії. – К., 2006. – С. 65-86.


Всеукраїнський центральний виконавчий комітет незаможних селян. Опис документальних матеріалів фонду Р-257. Крайні дати документальних матеріалів 1920-1933 / Упоряд. О. Є. Кривошеєва. - Х., 1957. - 200 с.


Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. - М., 1989. - Ч. 1. - С. 457-460.


Государственные архивы Украинской ССР: Справ. - Киев, 1988.- С. 55-70.


Губенко Н.П. Особовий фонд С.О. Сірополка ЦДАВО України// Архіви України. - 2000. - № 1-3. - С. 55-58.


Даниленко В. М., Добжанський О. В. Академік Степан Смаль-Стоцький: Життя і діяльність. 1859-1938 / Відп. ред. В. А. Смолій. - К.; Чернівці, 1996. - 192 с.


Державні архіви Української РСР: Короткий довід.- К., 1972.- С. 37-45.


Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки другої світової війни: Анотований перелік документів і матеріалів / Упор. Д. Мєшков.-К., 2000.- Вип. 3.-76 с.


Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ століття: Інформ. бюл.- 1-е вид. - К., 1994.- Вип. 1.- 46 с.


Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ століття: Інформ. бюл.- 2-е вид., виправлене.- К., 1995.- Вип. 1.- 40 с.


Документи про Шовгенових та Теліг у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України. Покажчик / Упоряд.: Н. В. Маковська та ін. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. - 152 с.: іл.


Дубик М. До історії архівної діяльності нацистських установ в Україні під час окупації у 1941-1943 рр.: Крайове управління архівами, бібліотеками та музеями при Рейхскомісаріаті України // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. - К., 1996. - Вип. 6: Матеріали національного семінару "Проблеми повернення національно-культурних пам'яток, втрачених або переміщених під час Другої світової війни". Чернігів, вересень 1994. - С. 194-198.


Дубровіна Л.А., Малолетова Н.І. Фонд "Рейхскомісара України (1941-1944)" у ЦДАВО України: огляд документів з історії бібліотек періоду нацистської окупації Києва // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий наук. зб. - Вип..4: Студії на пошану Руслана Пирога. - К., 2001. - С.408-428.


Єрмакова Н. О. Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР: [Про нові надходження до ЦДАЖР України у 1976 р.] // Архіви України. - 1976. - № 6. - С. 61-63.


Єрмакова Н. О., Сухомуд Р. С. Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР: [Огляд нових надходжень до ЦДАЖР України у 1972-1973 рр.] // Архіви України. - 1973. - № 5. - С. 82-83.


Животко А. Десять років Українського історичного кабінету (1930-1940). - Прага: Вид-во міністерства внутрішніх справ, 1940. - [6], 70 с. - (Інвентарі Архіву Міністерства внутрішніх справ; серія С, Т. 1).


Зубко О.Е. Документы по истории белорусского национального движения 1917–1930-х гг. в ЦГАВОВУ Украины // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Мінск, 2003. – Выпуск 4. – С. 188–193.


Історія Академії наук, 1918-1923: Документи і матеріали / Упоряд.: В.Г. Шмельов (ст. упор.) та ін.- К.: Наук. думка, 1993.- 376 с.


Кагуй П. Матеріали до історії УПА, ОУН у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України // Україна в минулому / АН України. Інститут української археографії. Львівське відділення. - Київ; Львів, 1992. - Вип. 3. - С. 7-9.


Кашеварова Н. Документи колекції мікрофільмів нацистської окупаційної адміністрації на східних територіях як джерело вивчення діяльності оперативного штабу А. Розенберга з вивезення бібліотечних фондів України: [Огляд фонду КМФ-8 ЦДАВО України] // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. - К., 2003. - Число 10. Ч. 2. - C. 277-286.


Кашеварова Н., Малолетова Н. Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны: Справочник-указатель архивных документов из Киевских собраний / НАН Украины; НБУ им. В. И. Вернадского; Госкомархив Украины; ЦГАВО Украины; Министерство культуры и туризма Украины; Государственная служба по контролю за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины. - Киев, 2006. - 578 с.


Кізченко Д. А. Документи ЦДАЖР УРСР про участь трудящих Української РСР у загальнонародному русі прихильників миру: [Огляд документів фонду Укр. респ. комітету захисту миру (ф. 4649)] // Архіви України. - 1990. - № 3. - С. 57-62.


Корнієвська-Зінченко О. В. Документи державних архівів України з історії української автокефальної православної церкви (1917-1930 рр.) // Архіви України.- 1994.- № 1/6.- С. 44-56.


Крепишева Н. О. Колекція документів ЦДАЖР УРСР з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. // Архіви України. - 1981. - № 2. - С. 55-59.


Кузьменко В. В. Документи ЦДАЖР УРСР з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. // Архіви України. - 1980. - № 2. - С. 40-45.


Кузьменко В. В. Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР // Архіви України. - 1975. - № 4. - С. 25-32.


Кузьменко В. В., Москалець М. М. Документи фонду радіостанції "Радянська Україна" як джерело з історії Великої Вітчизняної війни // Архіви України. - 1981. - № 5. - С. 44-48.


Кучерук О., Ковтанюк Н., Ралдутіна Т. Виставка "Симон Петлюра – лицар Української революції". До 125-річчя від дня народження. Національний музей історії України.18 травня – 1 вересня 2004 р.: [Ілюстрований каталог] / Національний музей історії України, Бібліотека ім. О. Ольжича. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України та ін.– К., 2004. – 16 с.


Лозенко Л. І., Яковлєва Л. В. Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР: [Огляд нових надходжень до ЦДАЖР України у 1974-1975 рр.] // Архіви України. - 1976. - № 2. - С. 68-73.


Лозицький В.С. Архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918-1926 рр. передано в Україну // Архіви України. - 2000. - № 1-3. - С. 74-80.


Лях С.В. Фонд ЦДАЖР УРСР "Всеробітземліс" як джерело з історії селянства України 20-х років // Архіви України.- 1989.- №4.- С. 63-67.


Ляхоцька Л. Л. Документи ЦДАВО України як джерело дослідження управлінської діяльності міністра освіти УНР І. І. Огієнка [Огляд ф. 2582 ЦДАВО України] // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996). - К., 1997. - Ч. 2. - С. 137-146.


Ляхоцький В. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон): Покажч.арх. джерел.-К., 1998.-80 с.


Маковська Н. Актуальні джерела ЦДАВО України з історії Другої світової війни // Архіви України. - 2005. - № 1-3. - С. 63-85.


Максимчук Є. Огляд фонду Української республіканської комісії з обліку збитків і злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками // Студії з архівної справи та документознавства. – 2006. – Т. 14. – С. 92–94


Малолєтова Н. І., Дубровіна Л. А. Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941-1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР // Рукописна та книжкова спадщина України / НАН України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Інститут рукопису. - К., 2000. - Вип. 5. - С. 139-172.

[Огляд фондів ЦДАВО України, Держархіву Київської області].


Матяш І. Катерина Грушевська: Життєпис, бібліографія, архіви.-К.,1997.- 224 с.


Матяш І., Мушка Ю. Документи ЦДАВО України про діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. - К., 2005. - Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах. - С. 93-108.


«Ми б'ємо в Великий дзвін...». Голодомор 1932-1933 рр. очима української діаспори: док. З фондів ЦДАВО України/ Держ. ком. архівів, Центр. держ. Архів вищих органів влади та управ. України; упоряд.: Н.М. Маковська (кер.) [та ін.]. - К.: Видавництво «Горобець», 2008. - 224 с.


Мушинка Микола. Архіви української еміграції з Чехо-Словаччини (1917-1945): Сучасний стан і місця зберігання // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара / Українське історичне товариство; Міжнародна асоціація українознавців; НАН України. Інститут українознавства ім. І. П. Крип'якевича, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Наукове товариство ім. Шевченка у Львові; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Університет "Острозька Академія". - Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. - С.532-545.


Нем'ятий В. М., Штиволока О. І. Огляд колекції мікрофотокопій документів німецько-фашистської окупаційної адміністрації і командування частин вермахту, що діяли на тимчасово захопленій гітлерівцями території України в період Великої Вітчизняної війни // Архіви України. - 1985. - № 1. - С. 44-50.


Онищенко В. К., Розин С. И. Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Украинской ССР // Информационный бюллетень ГАУ МВД СССР. - 1958. - № 7. - С. 74-79.


Опис фонду 1072 - Міністерство ісповідань УНР (ЦДАВО України) // Ляхоцький В. Тільки книжка принесн воля українському народові...: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. - С.555-585.


Опис фонду 1131 - Головноуповноважений уряду УНР на Поділлі, м. Кам'янець- Подільський (ЦДАВО України) // Ляхоцький В. Тільки книжка принесн воля українському народові...: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. - С.586-598.


Опис фонду 1871 - Огієнко Іван Іванович - професор Київського університету, міністр Міністерства Культів і Міністерства освіти (ЦДАВО України) // Ляхоцький В. Тільки книжка принесн воля українському народові...: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. - С.599-601.


Папакін Г. В. Доля архівної спадщини Скоропадських у сховищах України // Останній гетьман: Ювіл. зб. пам'яті Павла Скоропадського.- К., 1993.- С. 198-209.


Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства, Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, Центральний державний архів громадських об'єднань України. - К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. - Т. IV. - 704 с.


Петрук О. П. Міністерство фінансів УНР (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. - № 5 — 2009. - с. 84-97.


Петрук О.П. До історії Міністерства фінансів УНР доби Директорії // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомчий збірник наукових праць. - Вип. 10 — 2009. - с. 308-325.


Петрук О. П. План земельної реформи Народного міністерства земельних справ УНР доби Директорії (за документами ЦДАВО України) // Пам'ятки: археографічний щорічник. - т. 10. - 2009. - с. 93-102.


Петрук О. П. Народне міністерство земельних справ УНР (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. - № 6. - 2009. - с. 171-189.


Підготовчі материали популярної енциклопедії: Вип. 3: Препринти ст. до т. "Україноюдаїка. Українсько-єврейські взаємини". - Київ, 1998. - С. 30-40.


Преловська І. М. Джерела з історії першого Всеукраїнського православного собору 14-30 жовтня 1921 р.: [Огляд ф. 3984 ЦДАВО України "Українська Автокефальна Православна Церква. Відділ керівничий"] // Студії з арх. справи та документознавства. - 2001. - Т. 7. - С. 71-77.


Преловська І. М. Джерелознавчий аналіз документальних матеріалів // Український археографічний щорічник. Нова серія. - Вип. 5/6. - К., 2001. - С. 198-221.

Огляд фонду 4215 ЦДАВО.


Рибалко О. Архів Галини Мазепи [Огляд фонду № 3832 ЦДАВО України] // Пам'ятки України: Історія та культура.- 1997.- № 2.- С. 58-59.


Рибалко О. Л. Огляд фонду ЦДАЖР УРСР "Українське товариство дружби і культурного зв'язку з зарубіжними країнами" // Архіви України. - 1986. - № 5. - С. 35-42.


Рибалко О. Л. Покажчик документів ЦДАЖР УРСР з історії Києва // Архіви України. - 1982. - № 1. - С. 66-69.


Рибалко О. Л., Олефіренко В. І. Архівні документи про життя і творчість О. П. Довженка (Огляд фондів ЦДАЖР УРСР та ЦДКАФФД УРСР) // Архіви України. - 1984. - № 5. - С. 28-41. - [Огляд фондів ЦДАЖР УРСР. - С. 28-37].


Ростикус Р. П. Огляд фонду «Центральна рада захисту дітей при Раднаркомі УРСР» // Архіви України. - 1976. - № 5. - С. 59-65.


Руднєва І. "Державне видавниче об'єднання України" як джерело для вивчення історії становлення і розвитку української радянської літератури: [Огляд фонду "Державне видавниче об'єднання України"] // Архіви України. - 1971. - № 1. - С. 85-90.


Руднєва І. Матеріали фонду "Наркомос України" - джерело до історії української радянської літератури // Архіви України. - 1969. - № 2. - С. 70-73.


Сапожніков А. Матеріали фонду "Уповноважений ВЦРПС по УРСР" - важливе джерело вивчення діяльності профспілкових організацій // Архіви України. - 1966. - № 1. - С. 52-56.


Себта Т. Київська частина матеріалів Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга // Архіви України.- 1997.- № 1/6.- С. 53-73.


Себта Т. Колекція документів Штазі як джерело дослідження долі українських культурних цінностей під час Другої світової війни // Архіви України.- 1995.- № 1/3.- С. 69-76.


Себта Т. Українські музеї під час окупації в роки Другої світової війни (Огляд архівних матеріалів) // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. - К., 1996. - Вип. 6: Матеріали національного семінару "Проблеми повернення національно-культурних пам'яток, втрачених або переміщених під час Другої світової війни". Чернігів, вересень 1994. - С. 130-137.


Сергійчук В. Національний міф про Петлюру в світлі нових документів / У 70-річчя Паризької трагедії 1926 - 1996: Збірник матеріалів про відзначення 70-річчя загибелі Симона Петлюри / Упорядн. В. Михальчук, Д. Степовик. - Київ, 1997. - С. 41-48.


Сіренко Л. В. Фонд документів видатного радянського вченого М. Д. Стражеска (До 100-річчя від дня народження) // Архіви України. - 1977. - № 1. - С. 71-73.


Скаба А. Шляхи зростання Центрального державного архіву Жовтневої революції й соціалістичного будівництва УРСР // НІБ. - 1948. - № 2. - С. 15-17.


Смеречинський С. Де шукати як здобути архіви УНР // Записки Історико-філологічного відділу УАН. - 1926. - № 7/8. - С. 449-451.


Стетюха М. В. Документи фонду ЦДАЖР УРСР "Бюро друку України" про перші соціалістичні перетворення в республіці // Архіви України. - 1986. - № 5. - С. 45-50.


Тюрменко І. І. До проблеми творення православної духовної освіти в Холмі (листи митр. Іларіона до Л. Білецького) [ЦДАВО України, ф.3876] // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996). - К., 1997. - Ч. 2. - С. 134-136.


Українські архівісти: Біобібліогр. довід.- К., 1999.- Вип. 1 (ХІХ ст.- 1930-і рр.) / Упоряд.: О.М. Коваль та ін.- 370 с.


Уляновський В. І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996).- К., 1997.- Ч. 1.- С. 124-129.


Фонди з історії Української повстанської армії в державних архівосховищах України. - К., 1999.- Вип. 1: Анотований покажчик фондів УПА (1942-1946) / Упор. Г.Папакін, О.Вовк, З. Яцишин. - 60 с.


Хітерер В. Джерела з історії українских євреїв у київських архівах // Українське єврейство: Підготовчі материали популярної енциклопедії: Вип. 3: Препринти ст. до т. "Україноюдаїка. Українсько-єврейські взаємини". - Київ, 1998. - С. 30-40.


Хитерер В. Обзор "еврейских" фондов Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины) // Єврейська історія так культура в Україні: Матеріали конф. (Київ 21 - 22 серпня 1995) / Ін-т юдаїки. - Київ, 1996. - С. 213-219.


Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины // Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии. - Акрополь. Санкт-Петербург, 1994.- С.52.


Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления Украинской ССР: Рекл.-информ. просп. / Сост. Л.В. Яковлева.- К., 1985.- 12 с.


Чирко Б. В. Національні меншості на Україні у 20-х - на початку 30-х рр.: (Огляд документів ЦДАЖР УРСР) // Архіви України. - 1990. - № 1. - С. 28-31.


Шаталіна Є. П. У Центральному державному архіві Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР // Український іст. журнал. - 1959. - № 3. - С. 160-162.


Шумська В. Архів Міністерства освіти УРСР // Архіви України. - 1967. - № 4. - С. 65-66.


Юрченко А. В. Фонд народного комісаріату освіти УРСР і склад його документів за 1918-1925 рр. // Архіви України. - 1978. - № 2. - С. 62-68.


Яковлєва Л.В. Архів вищих органів влади та управління України // Енциклопедія сучасної України. - К., 2001. - Т.1:А. - С.701.


Яковлєва Л.В. Архівні джерела з історії голодомору і голодувань в ЦДАВО України // Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: Причини і наслідки: Міжнар. наук. конф. Київ, 9-10 верес 1993 р.: Матеріали.- К., 1995.- С. 157-167.


Яковлєва Л.В. Діяльність архівних установ Харкова під час нацистської окупації (листопад 1941 р.- серпень 1943 рр.) // Архіви України.- 1996.- № 4/6.- С. 51-59.


Яковлєва Л. В. Діяльність Постійної наради при РНК УСРР у боротьбі з бандитизмом у 1921-1923 рр. // Укр. іст. журн.- 1991.- № 8.- С. 42-53.


Яковлєва Л.В. Документи ЦДАВО України про дипломатичні відносини УНР і Австрії у 1917-1920 рр. // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ - початку ХХ століття.- К., 1999.- С. 39-49.


Яковлєва Л. В. До питання про відновлення втраченої під час Великої Вітчизняної війни частини фонду Ради народних комісарів УРСР // Архіви України.- 1988.- № 5.- С. 6-12.


Яковлєва Л. В. «На Україну поверну». Миколі Бутовичу - 100 років: (Документи особового фонду М. Бутовича, що зберігаються в ЦДАВО України) // Образотворче мистецтво.- 1997.- № 2.- С. 7-8.


Яковлева Л. Наукове співробітництво Інституту історії України НАН України та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України 90-х рр. // Спеціальні історичні дисципліни: Питання історії та методики. Число 5 / Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 10: Збірка наукових праць на пошану академіка НАН України В. А. Смолія: У 2-х ч. / Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко, Ю. А. Пінчук. НАН України. Інститут історії України. - К., 2000. - Ч.1. - С. 326-336.


Яковлєва Л. В. Празькі фонди в Києві // Пам'ятки України: Історія і культура.- 1994.- № 3/6.- С. 12-22.


Яковлєва Л. В., Шевчук А. Й. Колекція мікрофільмів фашистської окупаційної адміністрації і командування Вермахту у ЦДАЖР УРСР // Укр. іст. журн.- 1989.- № 1.- С. 155-157.


Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / Ed. by P. Grimsted Kennedy.- Leiden, 1989.- Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia.


Grimsted Kennedy P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia.-Princeton, 1988.- B. 1.- P. 233-260.


Grimsted Kennedy P. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. - 1998. - Vol.22. - P. 181-208.


Grimsted Patricia Kennedy. The Postwar Fate of Petlura Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukraian Studies. - 1997. - Vol. XXI (3/4). - P. 393-461.

Огляд празьких еміграційних фондів (р.417-431).


Dirk Martin. Something new: Archives from the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg from Kiev have been brought to the Centre "War and Society" (SOMA/CEGES) in Brussels // Spoils of War: International Newsletter. No. 7. - August 2000. - P. 71-75.


Klier John D. Kiev Archival Materials in East European Jewry //Soviet Jewish Affairs. - 1991. - Vol. 21, No 2. - P. 39-43.


Lozytsky V. Sources for Jewish Genealogy in the Ukrainian Archives // Avotaynu: The Internat. Rev. of Jewish Genealogy. - 1994. - Vol. 10, No 2. - P. 9-14.


Pešák V. Zpráva o činnosti Ruského historiského archivu, Ukrajinského historiského kabinetu a Beloruskeho archivu v letech 1939-1946 // Ročenka slovanského ústavu v Praze. - Praha, 1947. - Vol. 12: Za léta 1939-1946. - S. 211-221.

Виставки
До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки» детальніше…
Новини
До 100-річчя Української революції (1917-1921)

До 100-річчя Української революції (1917-1921) ЦДАВО України презентує проект «Українська революція: архівні хроніки».

детальніше…
1 серпня 2018 р.

Директор ЦДАВО України Н. В. Маковська зустрілася з директором Каунаського окружного Архіву Гінтарасом Дручкусом (м. Каунас, Литовська Республіка) для обговорення питань та надання копій документів для виставки “Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи”, яка відкриється у листопаді 2018 р. у головному Виставковому залі Військового музею Вітаутаса Великого в м. Каунас (Литовська Республіка).

детальніше…
Липень 2018 р.

Документи ЦДАВО України увійшли до експозиції фотовиставки “Культурна дипломатія України: світовий тріумф “Щедрика”, присвяченої пам’яті диригента, композитора Кошиця О. А. (Виставка розміщена біля Національного академічного театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 50).

Докладніше про подію тут: https://fashion-diplomacy.com/podii/petlyura-ievropeyski-monarkhi-i-tramp-ya/

Дякуємо організаторам та співвиконавцям проекту!

детальніше…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»