Витяг з журналу засідання Ради Народних Міністрів про мобілізацію урядовців центральних та місцевих державних установ. 10 листопада 1919 р.

Витяг з журналу засідання Ради Народних Міністрів про мобілізацію урядовців центральних та місцевих державних установ. 10 листопада 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 190-190 зв.

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України