Публікації

Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У 2 т. / Ред. кол.: В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Н. Маковська, Т. Осташко, Р. Пиріг; Упорядн.: Р. Пиріг (керівн.), О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, О. Лупандін, Н. Маковська, Т. Осташко, О. Щусь. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Т. 1. – К.: Темпора, 2015. – 790 с.Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У 2 т. / Ред. кол.: В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Н. Маковська, Т. Осташко, Р. Пиріг; Упорядн.: Р. Пиріг (керівн.), О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, О. Лупандін, Н. Маковська, Т. Осташко, О. Щусь. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Т. 2. – К.: Темпора, 2015. – 412 с.Водотика Т. С. Листівки Організації Українських Націоналістів (бандерівців) // Історична правда. – Режим доступу

Водотика Т. С. Різдвяні листівки української еміграції // Історична правда. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/artefacts/2015/01/14/146783/.

Єфремова О. Г., Терещенко О. В. Українка, мати Українки: Олена Пчілка // Стос: літературно-художній журнал. – Режим доступу: http://stos.com.ua/2015/05/15/olena-efremova-olena-tereschenko-dokumentalnyj-narys-ukrajinka-maty-ukrajinky-olena-pchilka/.

Маковська Н., Щербак М. Архівна освіта в незалежній Україні // Матеріали Всеукр. наук. конф. “Шістнадцяті джерелознавчі читання. Архівна наука і освіта в незалежній Україні”, 24 лист. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД, Спілка архівістів України. – К., 2015. – С. 7-9.

Терещенко О. В. Дипломатична місія УНР у США в листах Юліана Бачинського // Архіви України. – Випуск 4 (298): липень-серпень 2015

Мягкий І. М. Табори військовополонених в Україні у 1941–1943 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. – Випуск 3 (297): травень-червень 2015

Григорчук Н. В. Документи ЦДАВО України про організацію зберігання військових архівів колишніх Південно-Західного та Румунського фронтів // Архіви України. – Випуск 2 (296): березень-квітень 2015

2014

Науково-організаційні засади розвитку аграрної науки та її управління в УРСР (1962–1969 рр.) : зб. док. і матеріалів / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України, Центр. держ. архів громад. об’єднань України ; уклад. : В. А. Вергунов, О. О. Черниш, В. І. Кучер, А. С. Білоцерківська, Н. П. Коваленко, Н. В. Маковська, О. Г. Козіна ; за заг. ред. В. Ф. Петриченка ; наук. ред. В. А. Вергунов. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2014. – 1464 с. – (Історико-бібліографічна серія “Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії”. Кн. 72).Організація наукового забезпечення сільськогосподарської галузі УРСР у 1946–1956 роках [Текст] : зб. док. і матеріалів / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України, Центр. держ. архів громад. об’єднань України ; уклад. : В. А. Вергунов, В. І. Кучер, О. О. Черниш [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 886 с. – (Історико-бібліогр. сер. “Аграр. наука України в особах, докум., бібліогр.”; кн. 75).

Водотика Т. С. “Ми б’ємо в Великий дзвін…”. До Дня пам’яті жертв Голодоморів // Історична правда. – Режим доступу:http://www.istpravda.com.ua/artefacts/2014/11/24/145965/.

Васильєв В. Ю., Водотика Т. С. Комплексний погляд на проблему реформування адміністративно-територіального устрою України // Архіви України. -Випуск 6 (294): листопад-грудень 2014

Мягкий І.М. Участь українців у Першій світовій війні 1914–1918 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. -Випуск 4-5 (292-293): липень-жовтень 2014

Водотика Т. С. Фабрична інспекція у документах ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Архіви України. -Випуск 4-5 (292-293): липень-жовтень 2014

Водотика Т. С., Іваницький І. В. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал // Архіви України. – Випуск 3 (291): травень-червень. 2014

2013

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. Т. 3. Розсекречені архівні фонди ЦДАВО України, ЦДНТА України, Держархіву в АРК, держархівів областей України, міст Києва і Севастополя (2004–2010 рр.) / Укрдержархів ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; Упоряд. С. Зворський ; Редкол. : О. Гінзбург (гол.) та ін. – К., 2013. – 706 с.Єфремова О. Г. Джерела персоніфікованої адвокатури України у матеріалах фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України // Адвокатура України : історія та сучасність : матеріали Всеукраїнського круглого столу. – Київ; Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 22-25.Маковська Н. В. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України // Енциклопедія історії України / Національна академія наук України. Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2013 . – С. 459-460.

Мягкий І. М. Визволення столиці України – міста Києва від німецьких окупантів (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. -Випуск 6 (288): листопад-грудень 2013

Криворучко К. І. “Я до послідного свого віддиху буду працювати для свого народу…”. Листи Ольги Кобилянської у фондах ЦДАВО України // Архіви України. – Випуск 5 (287): вересень-жовтень 2013

Берковська О. Б., Редько О. М., Савченко Н. В. “…Ти чуєш архівних сердець перестук…” // Архіви України. – Випуск 5 (287): вересень-жовтень 2013

Водотика Т. С. Особливості джерельної бази вивчення культури підприємництва у містах України у період індустріальної модернізації // Архіви України. – Випуск 1 (283): січень-лютий 2013

2012

Реєстр розсекречених архівних фондів України : Міжархів. довідник. Т. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. Кн. 2 : Центральний державний архів вищих органів влади та управління України / Укрдержархів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. Н. Григорчук, С. Зворський, Н. Маковська. – К., 2012. – 382 с.Всесвіт Олеся Павловича Бердника (1926–2003). Буклет до документально-книжкової виставки / ДАСУ, ЦДАМЛМ України, ЦДАВО України, ЦДАГО України, ДА СБУ. – К., 2012. – 10 с.Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Документи і матеріали / Національна академія наук України, Інститут історії України, ЦДАВО України, ЦДАГО України, Державний архів м. Києва, Галузевий державний архів Служби безпеки України; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.), Г. В. Боряк, В. М. Даниленко (кер. кол. упоряд.) та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 548 с.

Сільське господарство УРСР та його наукове забезпечення у 1940-1946 роках: зб. док і матеріалів / НААН, ДНСГБ, ЦДАВО України; Уклад. : М. В. Присяжнюк, В. А. Вергунов, О. О. Черниш, В. І. Кучер, А. С. Білоцерківська, Н. П. Коваленко, Н. В. Маковська, О. В. Корзун ; під заг. ред. М. В. Присяжнюка ; Наук. ред. В. А.Вергунов. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 756 с. – (Історико-бібліографічна серія “Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії”. Кн. 62).

Теліга Олена. Душа на сторожі. Твори / Упорядники Ольга Веремійчик, Катерина Криворучко. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 192 с.

Купченко В. П., Маковська Н. В. XVII Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 173-184.

2011

Бальдасар Боніфаціо та його стаття De аrchivis. (Переклад Білоус М. Ю.) // Архіви України. – 2011. – № 2-3. – С. 222–237.

Криворучко К. І. “Треба закути серце, ідучи сюди…” // Розбудова держави. – 2011. – № 1-2. – С. 167-178.

Маковська Н. В. Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA) // Архіви України. -Випуск 6 (276): листопад-грудень 2011

Маковська Н. В. Акт проголошення незалежності України – унікальний документ Національного архівного фонду // Архіви України. – Випуск 4 (274): липень-серпень 2011

2010

Є. Чикаленко, В. Винниченко. Листування. 1902–1929 роки / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису, ЦДАВО України; упоряд. та вс. ст. Н. Миронець. – К.: Темпора, 2010. – 448 с.Єфремова О. Архівні документи про стан Православної церкви під час німецької окупації в Україні (1941–1944 рр.) (з “окупаційних фондів”, які зберігаються у ЦДАВО України) // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л. : Львівський музей історії релігії; вид-во “Логос”, 2010. – Книга І. – С. 365-370.Єфремова О. Визнання Києво-Кирилівського монастиря історико-культурним державним заповідником у 1929 р. (за документами ЦДАВО України) // Болховітіновський щорічник 2009 / Відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ; КЖД “Софія”, 2010. – С. 168-174.

Маковська Н. В. Декларація про Державний суверенітет України // Архіви України. – 2010. – № 3–4. – С. 167-179.

Маковська Н. В. Нова епоха – нові архіви? CITRA-2010: післямова // Архіви України. – Випуск 5 (270): жовтень-листопад 2010

Мягкий І. М. Відносини України та Франції у 1917–1920 рр. у документах ЦДАВО України // Архіви України. – Випуск 3-4 (269): липень-вересень 2010

Пащенко О. Б. Участь державних архівів у Гуманітарному проекті “Радянські і німецькі військовополонені та інтерновані. Вивчення питань історії Другої світової війни і повоєнного періоду” (на прикладі Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) // Архіви України. – Випуск 2 (268): квітень-червень 2010

Мягкий І. М. Виставка документів Національного архівного фонду України до Дня Соборності України // Архіви України. – Випуск 1 (267): січень-березень 2010

2009

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 5 : Документи і матеріали. Книга 1. 1914–1991 / [упоряд. : Г. В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Т. С. Водотика, Р. Б. Воробей, О. І. Галенко, О. І. Ганжа, М. В. Делеган, Л. Я. Демченко, Д. Д. Жмундуляк, Н. Г. Кашеварова, В. С. Лозицький, Н. І. Лісунова, Н. В. Маковська, Ю. А. Мицик, Л. М. Новохатько, Т. М. Омельчук, Г. В. Папакін, Д. І. Пельц, В. С. Шандра]. – 824 с.

Пантелеймон Петрович Гудзенко (1907–1994 рр.): історик, архівіст, археограф і організатор науки / Інститут історії України НАН України; Держкомархів України, ЦДАКФФА України, ЦДАВО України. – К., 2009. – 312 с.

“Повість полум’яних літ Олександра Довженка”: Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України та Росії / Держкомархів України, ЦДАМЛМ України, Федеральне архівне агентство РФ, РД військовий архів, РДАЛМ, ДА СБУ, ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДКФФК України, ДА Чернігівської обл., ДА м. Києва. – К., 2009. – Буклет.

Єфремова О. Г., Преловська І. М. Документи про становище Православної церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України) // Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ; КЖД “Софія”, 2009. – С. 88-93.

Папакіна Т. Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 164-167.

Петрук О. Міністерство фінансів УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 84-99.

Петрук О. П. Народне міністерство земельних справ УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 171-189.

Петрук О. План земельної реформи Народного міністерства земельних справ УНР періоду Директорії (за документами ЦДАВО України) // Пам’ятки : археографічний щорічник. – К., 2009. – Т. 10. – С. 93-102.

2008

Берковський В., Григорчук Н., Петрук О. Голодомор 1932–1933 років очима українців діаспори (документи з фондів ЦДАВО України) // Архіви України. – Випуск 5-6 (262): вересень-грудень 2008
Пащенко О. Постать, що символізує епоху: книга про Героя України П. Т. Тронька // Архіви України. – Випуск 5-6 (262): вересень-грудень 2008

2002

Маковська Н. В. Професійна архівна освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи // Архіви України. – Випуск 1-3 (249): січень-квітень 2002

2001

Папакіна Т. П. З історії втрачених видань Всеукраїнської Академії наук: збірник “Полуднева Україна” // Архіви України. – Випуск 6 (248): листопад-грудень 2001

2000

Пащенко О. Б. Діяльність українських жіночих організацій Польщі й Чехословаччини 1919 – 1939 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. – Випуск 4-6 (244): липень-грудень 2000
Губенко Н. П. Особовий фонд С. О. Сірополка ЦДАВО України // Архіви України. – Випуск 1-3 (243): січень-червень. 2000.