Нота Генерального Секретаріату Української Народної Республіки до Ради Народних Комісарів РСФРР у відповідь на Маніфест РНК з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 21-26