Унікальні документи

Універсал Центральної Ради

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 10-11. Оригінал. Машинопис