Бібліографія

Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления Украинской ССР: Краткий справ. / Сост.: Р.И. Ткач и др.- Киев, 1984.- 420 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України: Реєстр фондів/ Упорядники: Н. Маковська (керівник), Т. Папакіна, А. Обжелян, І. Холодова. Державний комітет архівів України. ЦДАВО України. – К., 2005 [компакт-диск]. – (Архівні зібрання України. Путівники)

Архівні установи України: Довідник. Т.1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. – 2-е вид., доп. – К., 2005. – C. 45-67

Академік Станіслав Дністрянський, 1870–1935: Біобібліогр. / Упоряд. М. Мушинка.- К., 1992.- 94 с.

Александрова В. ЦДАЖР УРСР: [Нові надходження до архіву у 1971 р.] // Архіви України. – 1972. – № 1. – С. 83.

Архів генерала Всеволода Петрова // Життя і знання. – Львів, 1939. – № 5. – С. 131.

Архіви України про пам’ятки історії та культури [Огляд фондів ЦДІАК, ЦДАВО України] // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – С.108-120.

Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С.І. Андросов, Л.С. Анохіна та ін.; ред. кол. О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг, Л.А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г.В. Боряк, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України.- К., 2000. – С. 14-24.

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анатований покажчик. Публікації документів / Укладачі: Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. Національна академія наук України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського; Державний комітет архівів України. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – К., 2004. – 816 с.

Білик П. Огляд архівних матеріалів з історії Жовтневої революції та громадянської війни на Україні // Архівна справа. – 1930. – № 2 (13). – С. 22-33; 1931. – № 4 (15). – С. 28-35.

Богомолець О. О., Сіренко Л. В. Фонд Академіка О. О. Богомольця у ЦДАЖР УРСР (До 100-річчя з дня народження) // Архіви України. – 1981. – № 3. – С. 54-55.

Боднар В. П., Яковлєва Л. В. Документи про соціально-економічний та культурний розвиток Києва у фондах ЦДАЖР УРСР // Архіви України. – 1982. – № 2. – С. 22-29.

Божко О. І. Документи ЦДАЖР УРСР про життя і діяльність Д. З. Мануїльського (До 100-річчя з дня народження) // Архіви України. – 1983. – № 5. – С. 27-32.

Борисенко С.А. Взаємини України з державними формуваннями на теренах Російської імперії у 1918 р. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. – 2000. – № 4 – 6. – С. 35 — 38.

Бунькова О. М., Кривошеєва О. О. До історії Центрального державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР // Третя республіканська конференція з архівознавства. – К., 1968. – Т. 1. – С. 5-21.

Верба І. Архівна оглобліана в Києві // Укр. історик.- 1994.- Ч. 1/4.- С. 160-173.

Верба І. Матеріали з української генеалогії в київському архіві Олександра Оглоблина // Архіви України. – 2000. – № 4 – 6. – С. 80 – 83.

Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Документальна база дослідження історії спеціальних підрозділів ОУН і УПА// «Повстанська діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940-1950-ті роки/ Національна академія Служби безпеки України. Український інститут військової історії. – К., 2006. – С. 54–64.

Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Стан археографії спеціальних підрозділів ОУН і УПА// «Повстанська діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940-1950-ті роки/ Національна академія Служби безпеки України. Український інститут військової історії. – К., 2006. – С. 65-86.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет незаможних селян. Опис документальних матеріалів фонду Р-257. Крайні дати документальних матеріалів 1920-1933 / Упоряд. О. Є. Кривошеєва. – Х., 1957. – 200 с.

Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. – С. 457-460.

Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – Киев, 1988.- С. 55-70.

Губенко Н.П. Особовий фонд С.О. Сірополка ЦДАВО України// Архіви України. – 2000. – № 1-3. – С. 55-58.

Даниленко В. М., Добжанський О. В. Академік Степан Смаль-Стоцький: Життя і діяльність. 1859-1938 / Відп. ред. В. А. Смолій. – К.; Чернівці, 1996. – 192 с.

Державні архіви Української РСР: Короткий довід.- К., 1972.- С. 37-45.

Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки другої світової війни: Анотований перелік документів і матеріалів / Упор. Д. Мєшков.-К., 2000.- Вип. 3.-76 с.

Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ століття: Інформ. бюл.- 1-е вид. – К., 1994.- Вип. 1.- 46 с.

Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ століття: Інформ. бюл.- 2-е вид., виправлене.- К., 1995.- Вип. 1.- 40 с.

Документи про Шовгенових та Теліг у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України. Покажчик / Упоряд.: Н. В. Маковська та ін. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – 152 с.: іл.

Дубик М. До історії архівної діяльності нацистських установ в Україні під час окупації у 1941-1943 рр.: Крайове управління архівами, бібліотеками та музеями при Рейхскомісаріаті України // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. – К., 1996. – Вип. 6: Матеріали національного семінару “Проблеми повернення національно-культурних пам’яток, втрачених або переміщених під час Другої світової війни”. Чернігів, вересень 1994. – С. 194-198.

Дубровіна Л.А., Малолетова Н.І. Фонд “Рейхскомісара України (1941-1944)” у ЦДАВО України: огляд документів з історії бібліотек періоду нацистської окупації Києва // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий наук. зб. – Вип..4: Студії на пошану Руслана Пирога. – К., 2001. – С.408-428.

Єрмакова Н. О. Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР: [Про нові надходження до ЦДАЖР України у 1976 р.] // Архіви України. – 1976. – № 6. – С. 61-63.

Єрмакова Н. О., Сухомуд Р. С. Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР: [Огляд нових надходжень до ЦДАЖР України у 1972-1973 рр.] // Архіви України. – 1973. – № 5. – С. 82-83.

Животко А. Десять років Українського історичного кабінету (1930-1940). – Прага: Вид-во міністерства внутрішніх справ, 1940. – [6], 70 с. – (Інвентарі Архіву Міністерства внутрішніх справ; серія С, Т. 1).

Зубко О.Е. Документы по истории белорусского национального движения 1917–1930-х гг. в ЦГАВОВУ Украины // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Мінск, 2003. – Выпуск 4. – С. 188–193.

Історія Академії наук, 1918-1923: Документи і матеріали / Упоряд.: В.Г. Шмельов (ст. упор.) та ін.- К.: Наук. думка, 1993.- 376 с.

Кагуй П. Матеріали до історії УПА, ОУН у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України // Україна в минулому / АН України. Інститут української археографії. Львівське відділення. – Київ; Львів, 1992. – Вип. 3. – С. 7-9.

Кашеварова Н. Документи колекції мікрофільмів нацистської окупаційної адміністрації на східних територіях як джерело вивчення діяльності оперативного штабу А. Розенберга з вивезення бібліотечних фондів України: [Огляд фонду КМФ-8 ЦДАВО України] // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. – К., 2003. – Число 10. Ч. 2. – C. 277-286.

Кашеварова Н., Малолетова Н. Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны: Справочник-указатель архивных документов из Киевских собраний / НАН Украины; НБУ им. В. И. Вернадского; Госкомархив Украины; ЦГАВО Украины; Министерство культуры и туризма Украины; Государственная служба по контролю за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины. – Киев, 2006. – 578 с.

Кізченко Д. А. Документи ЦДАЖР УРСР про участь трудящих Української РСР у загальнонародному русі прихильників миру: [Огляд документів фонду Укр. респ. комітету захисту миру (ф. 4649)] // Архіви України. – 1990. – № 3. – С. 57-62.

Корнієвська-Зінченко О. В. Документи державних архівів України з історії української автокефальної православної церкви (1917-1930 рр.) // Архіви України.- 1994.- № 1/6.- С. 44-56.

Крепишева Н. О. Колекція документів ЦДАЖР УРСР з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. // Архіви України. – 1981. – № 2. – С. 55-59.

Кузьменко В. В. Документи ЦДАЖР УРСР з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. // Архіви України. – 1980. – № 2. – С. 40-45.

Кузьменко В. В. Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР // Архіви України. – 1975. – № 4. – С. 25-32.

Кузьменко В. В., Москалець М. М. Документи фонду радіостанції “Радянська Україна” як джерело з історії Великої Вітчизняної війни // Архіви України. – 1981. – № 5. – С. 44-48.

Кучерук О., Ковтанюк Н., Ралдутіна Т. Виставка “Симон Петлюра – лицар Української революції”. До 125-річчя від дня народження. Національний музей історії України.18 травня – 1 вересня 2004 р.: [Ілюстрований каталог] / Національний музей історії України, Бібліотека ім. О. Ольжича. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України та ін.– К., 2004. – 16 с.

Лозенко Л. І., Яковлєва Л. В. Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР: [Огляд нових надходжень до ЦДАЖР України у 1974-1975 рр.] // Архіви України. – 1976. – № 2. – С. 68-73.

Лозицький В.С. Архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918-1926 рр. передано в Україну // Архіви України. – 2000. – № 1-3. – С. 74-80.

Лях С.В. Фонд ЦДАЖР УРСР “Всеробітземліс” як джерело з історії селянства України 20-х років // Архіви України.- 1989.- №4.- С. 63-67.

Ляхоцька Л. Л. Документи ЦДАВО України як джерело дослідження управлінської діяльності міністра освіти УНР І. І. Огієнка [Огляд ф. 2582 ЦДАВО України] // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996). – К., 1997. – Ч. 2. – С. 137-146.

Ляхоцький В. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон): Покажч.арх. джерел.-К., 1998.-80 с.

Маковська Н. Актуальні джерела ЦДАВО України з історії Другої світової війни // Архіви України. – 2005. – № 1-3. – С. 63-85.

Максимчук Є. Огляд фонду Української республіканської комісії з обліку збитків і злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками // Студії з архівної справи та документознавства. – 2006. – Т. 14. – С. 92–94

Малолєтова Н. І., Дубровіна Л. А. Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941-1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР // Рукописна та книжкова спадщина України / НАН України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Інститут рукопису. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 139-172.

[Огляд фондів ЦДАВО України, Держархіву Київської області].

Матяш І. Катерина Грушевська: Життєпис, бібліографія, архіви.-К.,1997.- 224 с.

Матяш І., Мушка Ю. Документи ЦДАВО України про діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах. – С. 93-108.

«Ми б’ємо в Великий дзвін…». Голодомор 1932-1933 рр. очима української діаспори: док. З фондів ЦДАВО України/ Держ. ком. архівів, Центр. держ. Архів вищих органів влади та управ. України; упоряд.: Н.М. Маковська (кер.) [та ін.]. – К.: Видавництво «Горобець», 2008. – 224 с.

Мушинка Микола. Архіви української еміграції з Чехо-Словаччини (1917-1945): Сучасний стан і місця зберігання // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара / Українське історичне товариство; Міжнародна асоціація українознавців; НАН України. Інститут українознавства ім. І. П. Крип’якевича, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Наукове товариство ім. Шевченка у Львові; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Університет “Острозька Академія”. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С.532-545.

Нем’ятий В. М., Штиволока О. І. Огляд колекції мікрофотокопій документів німецько-фашистської окупаційної адміністрації і командування частин вермахту, що діяли на тимчасово захопленій гітлерівцями території України в період Великої Вітчизняної війни // Архіви України. – 1985. – № 1. – С. 44-50.

Онищенко В. К., Розин С. И. Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Украинской ССР // Информационный бюллетень ГАУ МВД СССР. – 1958. – № 7. – С. 74-79.

Опис фонду 1072 – Міністерство ісповідань УНР (ЦДАВО України) // Ляхоцький В. Тільки книжка принесн воля українському народові…: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – С.555-585.

Опис фонду 1131 – Головноуповноважений уряду УНР на Поділлі, м. Кам’янець- Подільський (ЦДАВО України) // Ляхоцький В. Тільки книжка принесн воля українському народові…: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – С.586-598.

Опис фонду 1871 – Огієнко Іван Іванович – професор Київського університету, міністр Міністерства Культів і Міністерства освіти (ЦДАВО України) // Ляхоцький В. Тільки книжка принесн воля українському народові…: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – С.599-601.

Папакін Г. В. Доля архівної спадщини Скоропадських у сховищах України // Останній гетьман: Ювіл. зб. пам’яті Павла Скоропадського.- К., 1993.- С. 198-209.

Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства, Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України. – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. IV. – 704 с.

Петрук О. П. Міністерство фінансів УНР (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. – № 5 — 2009. – с. 84-97.

Петрук О.П. До історії Міністерства фінансів УНР доби Директорії // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 10 — 2009. – с. 308-325.

Петрук О. П. План земельної реформи Народного міністерства земельних справ УНР доби Директорії (за документами ЦДАВО України) // Пам’ятки: археографічний щорічник. – т. 10. – 2009. – с. 93-102.

Петрук О. П. Народне міністерство земельних справ УНР (за документами ЦДАВО України) // Архіви України. – № 6. – 2009. – с. 171-189.

Підготовчі материали популярної енциклопедії: Вип. 3: Препринти ст. до т. “Україноюдаїка. Українсько-єврейські взаємини”. – Київ, 1998. – С. 30-40.

Преловська І. М. Джерела з історії першого Всеукраїнського православного собору 14-30 жовтня 1921 р.: [Огляд ф. 3984 ЦДАВО України “Українська Автокефальна Православна Церква. Відділ керівничий”] // Студії з арх. справи та документознавства. – 2001. – Т. 7. – С. 71-77.

Преловська І. М. Джерелознавчий аналіз документальних матеріалів // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 5/6. – К., 2001. – С. 198-221.

Огляд фонду 4215 ЦДАВО.

Рибалко О. Архів Галини Мазепи [Огляд фонду № 3832 ЦДАВО України] // Пам’ятки України: Історія та культура.- 1997.- № 2.- С. 58-59.

Рибалко О. Л. Огляд фонду ЦДАЖР УРСР “Українське товариство дружби і культурного зв’язку з зарубіжними країнами” // Архіви України. – 1986. – № 5. – С. 35-42.

Рибалко О. Л. Покажчик документів ЦДАЖР УРСР з історії Києва // Архіви України. – 1982. – № 1. – С. 66-69.

Рибалко О. Л., Олефіренко В. І. Архівні документи про життя і творчість О. П. Довженка (Огляд фондів ЦДАЖР УРСР та ЦДКАФФД УРСР) // Архіви України. – 1984. – № 5. – С. 28-41. – [Огляд фондів ЦДАЖР УРСР. – С. 28-37].

Ростикус Р. П. Огляд фонду «Центральна рада захисту дітей при Раднаркомі УРСР» // Архіви України. – 1976. – № 5. – С. 59-65.

Руднєва І. “Державне видавниче об’єднання України” як джерело для вивчення історії становлення і розвитку української радянської літератури: [Огляд фонду “Державне видавниче об’єднання України”] // Архіви України. – 1971. – № 1. – С. 85-90.

Руднєва І. Матеріали фонду “Наркомос України” – джерело до історії української радянської літератури // Архіви України. – 1969. – № 2. – С. 70-73.

Сапожніков А. Матеріали фонду “Уповноважений ВЦРПС по УРСР” – важливе джерело вивчення діяльності профспілкових організацій // Архіви України. – 1966. – № 1. – С. 52-56.

Себта Т. Київська частина матеріалів Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга // Архіви України.- 1997.- № 1/6.- С. 53-73.

Себта Т. Колекція документів Штазі як джерело дослідження долі українських культурних цінностей під час Другої світової війни // Архіви України.- 1995.- № 1/3.- С. 69-76.

Себта Т. Українські музеї під час окупації в роки Другої світової війни (Огляд архівних матеріалів) // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. – К., 1996. – Вип. 6: Матеріали національного семінару “Проблеми повернення національно-культурних пам’яток, втрачених або переміщених під час Другої світової війни”. Чернігів, вересень 1994. – С. 130-137.

Сергійчук В. Національний міф про Петлюру в світлі нових документів / У 70-річчя Паризької трагедії 1926 – 1996: Збірник матеріалів про відзначення 70-річчя загибелі Симона Петлюри / Упорядн. В. Михальчук, Д. Степовик. – Київ, 1997. – С. 41-48.

Сіренко Л. В. Фонд документів видатного радянського вченого М. Д. Стражеска (До 100-річчя від дня народження) // Архіви України. – 1977. – № 1. – С. 71-73.

Скаба А. Шляхи зростання Центрального державного архіву Жовтневої революції й соціалістичного будівництва УРСР // НІБ. – 1948. – № 2. – С. 15-17.

Смеречинський С. Де шукати як здобути архіви УНР // Записки Історико-філологічного відділу УАН. – 1926. – № 7/8. – С. 449-451.

Стетюха М. В. Документи фонду ЦДАЖР УРСР “Бюро друку України” про перші соціалістичні перетворення в республіці // Архіви України. – 1986. – № 5. – С. 45-50.

Тюрменко І. І. До проблеми творення православної духовної освіти в Холмі (листи митр. Іларіона до Л. Білецького) [ЦДАВО України, ф.3876] // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996). – К., 1997. – Ч. 2. – С. 134-136.

Українські архівісти: Біобібліогр. довід.- К., 1999.- Вип. 1 (ХІХ ст.- 1930-і рр.) / Упоряд.: О.М. Коваль та ін.- 370 с.

Уляновський В. І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996).- К., 1997.- Ч. 1.- С. 124-129.

Фонди з історії Української повстанської армії в державних архівосховищах України. – К., 1999.- Вип. 1: Анотований покажчик фондів УПА (1942-1946) / Упор. Г.Папакін, О.Вовк, З. Яцишин. – 60 с.

Хітерер В. Джерела з історії українских євреїв у київських архівах // Українське єврейство: Підготовчі материали популярної енциклопедії: Вип. 3: Препринти ст. до т. “Україноюдаїка. Українсько-єврейські взаємини”. – Київ, 1998. – С. 30-40.

Хитерер В. Обзор “еврейских” фондов Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины) // Єврейська історія так культура в Україні: Матеріали конф. (Київ 21 – 22 серпня 1995) / Ін-т юдаїки. – Київ, 1996. – С. 213-219.

Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины // Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии. – Акрополь. Санкт-Петербург, 1994.- С.52.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления Украинской ССР: Рекл.-информ. просп. / Сост. Л.В. Яковлева.- К., 1985.- 12 с.

Чирко Б. В. Національні меншості на Україні у 20-х – на початку 30-х рр.: (Огляд документів ЦДАЖР УРСР) // Архіви України. – 1990. – № 1. – С. 28-31.

Шаталіна Є. П. У Центральному державному архіві Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР // Український іст. журнал. – 1959. – № 3. – С. 160-162.

Шумська В. Архів Міністерства освіти УРСР // Архіви України. – 1967. – № 4. – С. 65-66.

Юрченко А. В. Фонд народного комісаріату освіти УРСР і склад його документів за 1918-1925 рр. // Архіви України. – 1978. – № 2. – С. 62-68.

Яковлєва Л.В. Архів вищих органів влади та управління України // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т.1:А. – С.701.

Яковлєва Л.В. Архівні джерела з історії голодомору і голодувань в ЦДАВО України // Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: Причини і наслідки: Міжнар. наук. конф. Київ, 9-10 верес 1993 р.: Матеріали.- К., 1995.- С. 157-167.

Яковлєва Л.В. Діяльність архівних установ Харкова під час нацистської окупації (листопад 1941 р.- серпень 1943 рр.) // Архіви України.- 1996.- № 4/6.- С. 51-59.

Яковлєва Л. В. Діяльність Постійної наради при РНК УСРР у боротьбі з бандитизмом у 1921-1923 рр. // Укр. іст. журн.- 1991.- № 8.- С. 42-53.

Яковлєва Л.В. Документи ЦДАВО України про дипломатичні відносини УНР і Австрії у 1917-1920 рр. // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ – початку ХХ століття.- К., 1999.- С. 39-49.

Яковлєва Л. В. До питання про відновлення втраченої під час Великої Вітчизняної війни частини фонду Ради народних комісарів УРСР // Архіви України.- 1988.- № 5.- С. 6-12.

Яковлєва Л. В. «На Україну поверну». Миколі Бутовичу – 100 років: (Документи особового фонду М. Бутовича, що зберігаються в ЦДАВО України) // Образотворче мистецтво.- 1997.- № 2.- С. 7-8.

Яковлева Л. Наукове співробітництво Інституту історії України НАН України та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України 90-х рр. // Спеціальні історичні дисципліни: Питання історії та методики. Число 5 / Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 10: Збірка наукових праць на пошану академіка НАН України В. А. Смолія: У 2-х ч. / Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко, Ю. А. Пінчук. НАН України. Інститут історії України. – К., 2000. – Ч.1. – С. 326-336.

Яковлєва Л. В. Празькі фонди в Києві // Пам’ятки України: Історія і культура.- 1994.- № 3/6.- С. 12-22.

Яковлєва Л. В., Шевчук А. Й. Колекція мікрофільмів фашистської окупаційної адміністрації і командування Вермахту у ЦДАЖР УРСР // Укр. іст. журн.- 1989.- № 1.- С. 155-157.

Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / Ed. by P. Grimsted Kennedy.- Leiden, 1989.- Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia.

Grimsted Kennedy P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia.-Princeton, 1988.- B. 1.- P. 233-260.

Grimsted Kennedy P. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. – 1998. – Vol.22. – P. 181-208.

Grimsted Patricia Kennedy. The Postwar Fate of Petlura Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukraian Studies. – 1997. – Vol. XXI (3/4). – P. 393-461.

Огляд празьких еміграційних фондів (р.417-431).

Dirk Martin. Something new: Archives from the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg from Kiev have been brought to the Centre “War and Society” (SOMA/CEGES) in Brussels // Spoils of War: International Newsletter. No. 7. – August 2000. – P. 71-75.

Klier John D. Kiev Archival Materials in East European Jewry //Soviet Jewish Affairs. – 1991. – Vol. 21, No 2. – P. 39-43.

Lozytsky V. Sources for Jewish Genealogy in the Ukrainian Archives // Avotaynu: The Internat. Rev. of Jewish Genealogy. – 1994. – Vol. 10, No 2. – P. 9-14.

Pešák V. Zpráva o činnosti Ruského historiského archivu, Ukrajinského historiského kabinetu a Beloruskeho archivu v letech 1939-1946 // Ročenka slovanského ústavu v Praze. – Praha, 1947. – Vol. 12: Za léta 1939-1946. – S. 211-221.

Перейти до вмісту