Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду1060
Назва фондуГенеральне секретарство земельних справ Української Центральної Ради, м. Київ
Початок1917
Кінець1918
Обсяг90

Перейменування фонду


1917 1918 Генеральне секретарство земельних справ Української Центральної Ради, м. Київ
1918 1918 Народне міністерство земельних справ УНР, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1917 1918 Опис - 1 Канцелярія: Постанови секретарства про організацію роботи працівників земельних комітетів Протоколи нарад секції зоотехніки Київського товариства сільського господарства Обіжники Всеросійського союзу земельних власників щодо подання інформації про аграрні правопорушення та Інформаційного відділу міністерства Тимчасовий земельний закон УЦР, проект закону про реорганізацію землемірних частин Положення про Агрономічну організацію Південно-Західного фронту Листування про видачу посвідчень, з господарських питань; посвідчення та свідоцтва Зверненя секретарства до громадян УНР, різних установ та осіб з земельних питань Лісовий департамент: Тимчасовий земельний закон УЦР, постанови земельних комітетів та відозви департаменту про скасування права власності на нетрудові землі; проект статуту Українського земельного та статут лісового комітетів; накази, обіжник інструкція з проведення всеросійського перепису сільськогосподарської та земельної власності Протоколи та постанови виконавчих, земельних комітетів та управ Листування з комісаром у справах України в Петрограді, Генеральним секретарством внутрішніх справ, земельними комітетами та ін. установами про проведення лісової реформи, розподіл землі, припинення вирубок лісу, організацію охорони майна Лісоохоронний відділ: Протоколи зборів громади с. Велика Черевача Київської губернії, доповіді, договори, заяви, прохання, акти, листування з земельними комітетами та управами, цукровими підприємствами та іншими установами про надання дозволів на вирубку лісу, припинення самовільних вирубок та крадіжок Тимчасове положення про управління лісами Чернігівщини, штатний розпис лісових відділів земельних управ Листування з Генеральними Військовим секретарством та ін. установами про припинення реквізиції та самовільних вирубок лісів, надання дозволів на вирубування лісів Проект інструкції про оподаткування понищених поміщецьких маєтків; тези доповіді А. Хамардюка про питання землеволодіння у земельній реформі Правила наділення селян лісом Лісомеліораційний відділ: Обіжники та бюлетні Інформаційного відділу Відділ рахунково-бухгалтерський: Листування з управлінням майна колишньої Київської удільної округи про виплату заробітної платні працівникам округи та фінансування управління Короткі статистичні відомості про земельні площі, видатки та прибутки округи Кошториси округи на 1918 р. Земельний департамент: Адміністративний відділ Постанови та протоколи, інструкції, обіжники, проект постанови Тимчасового уряду про земельні комітети Статут та проекти статутів Краєвого українського та місцевих земельних комітетів Положення про губернські та повітові земельні комісії УД Звіти Секретаріату Організаційного комітету зі скликання сільськогосподарського обласного з"їзду у Києві Департамент сільськогосподарської економії, статистики та кооперації Кооперативний відділ: Розпорядження інструкторам з сільськогосподарської кооперації про їхні відрядження для організації хліборобських спілок Схема завдань департаменту та списки повітів, волостей та адміністративних центрів волостей Сільськогосподарський департамент Відділ сільськогосподарської статистики: Список повітів України Проекти штатів Загальної канцелярії та відділу сільськогосподарської статистики міністерства, пояснюючі записки до них Вчений комітет Науково-дослідний відділ Кошторис видатків Вченого комітету та Науково-дослідного відділу та додатки до ни.
1917 1918 Опис - 2 Угода (чернетка) про обробіток селянами землі у маєтку поміщика А.А. Чернявського "Остров" у с. Вчерайше Сквирського повіту, відомості про виконані роботи у маєтку, надходження та використання зернових та інших продуктів за 1917-1918 рр., рахунки Обіжники Секретарства національних справ та Секретарства польських справ земельним комітетам про залишення на посадах працівників приватних маєтків та виконання III універсалу УЦР, посвідчення управляючого А. Боського, списки про виплату платні працівника.
1917 1918 Опис - 3-ос Особові справи працівників міністерства