Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1060
Назва фондуГенеральне секретарство земельних справ Української Центральної Ради, м. Київ
Початок опису1917
Кінець опису1918
Анотація описуОпис - 1
Канцелярія:
Постанови секретарства про організацію роботи працівників земельних комітетів
Протоколи нарад секції зоотехніки Київського товариства сільського господарства
Обіжники Всеросійського союзу земельних власників щодо подання інформації про аграрні правопорушення та Інформаційного відділу міністерства
Тимчасовий земельний закон УЦР, проект закону про реорганізацію землемірних частин
Положення про Агрономічну організацію Південно-Західного фронту
Листування про видачу посвідчень, з господарських питань; посвідчення та свідоцтва
Зверненя секретарства до громадян УНР, різних установ та осіб з земельних питань
Лісовий департамент:
Тимчасовий земельний закон УЦР, постанови земельних комітетів та відозви департаменту про скасування права власності на нетрудові землі; проект статуту Українського земельного та статут лісового комітетів; накази, обіжник інструкція з проведення всеросійського перепису сільськогосподарської та земельної власності
Протоколи та постанови виконавчих, земельних комітетів та управ
Листування з комісаром у справах України в Петрограді, Генеральним секретарством внутрішніх справ, земельними комітетами та ін. установами про проведення лісової реформи, розподіл землі, припинення вирубок лісу, організацію охорони майна
Лісоохоронний відділ:
Протоколи зборів громади с. Велика Черевача Київської губернії, доповіді, договори, заяви, прохання, акти, листування з земельними комітетами та управами, цукровими підприємствами та іншими установами про надання дозволів на вирубку лісу, припинення самовільних вирубок та крадіжок
Тимчасове положення про управління лісами Чернігівщини, штатний розпис лісових відділів земельних управ
Листування з Генеральними Військовим секретарством та ін. установами про припинення реквізиції та самовільних вирубок лісів, надання дозволів на вирубування лісів
Проект інструкції про оподаткування понищених поміщецьких маєтків; тези доповіді А. Хамардюка про питання землеволодіння у земельній реформі
Правила наділення селян лісом
Лісомеліораційний відділ:
Обіжники та бюлетні Інформаційного відділу
Відділ рахунково-бухгалтерський:
Листування з управлінням майна колишньої Київської удільної округи про виплату заробітної платні працівникам округи та фінансування управління
Короткі статистичні відомості про земельні площі, видатки та прибутки округи
Кошториси округи на 1918 р.
Земельний департамент:
Адміністративний відділ
Постанови та протоколи, інструкції, обіжники, проект постанови Тимчасового уряду про земельні комітети
Статут та проекти статутів Краєвого українського та місцевих земельних комітетів
Положення про губернські та повітові земельні комісії УД
Звіти Секретаріату Організаційного комітету зі скликання сільськогосподарського обласного з"їзду у Києві
Департамент сільськогосподарської економії, статистики та кооперації
Кооперативний відділ:
Розпорядження інструкторам з сільськогосподарської кооперації про їхні відрядження для організації хліборобських спілок
Схема завдань департаменту та списки повітів, волостей та адміністративних центрів волостей
Сільськогосподарський департамент
Відділ сільськогосподарської статистики:
Список повітів України
Проекти штатів Загальної канцелярії та відділу сільськогосподарської статистики міністерства, пояснюючі записки до них
Вчений комітет
Науково-дослідний відділ
Кошторис видатків Вченого комітету та Науково-дослідного відділу та додатки до ни.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Протоколи нарад секції зоотехніки Київського товариства сільського господарства, програма секції на I Всеукраїнському агрономічно-економічному з’їзді, тези доповідей про стан та підвищення продуктивності сільського господарства, карта метеорологічних станцій Волинської губернії, доповідь про відрядження агронома Коломійцева 14 вересня 1917 р. - 15 травня 1918 р.
2 Тимчасовий земельний закон УЦР, проект закону про реорганізацію землемірних частин та штати землемірень, штати міністерства, положення про Агрономічну організацію Південно-Західного фронту, звернення секретарства до громадян УНР, земельних комітетів про охорону та націоналізацію лісів, обіжник Інформаційного відділу, посвідчення працівників міністерства 16 листопада 1917 р. - 26 червня 1918 р.
3 Постанови та журнали засідань Юридичної ліквідаційної комісії при Особливоуповноваженому із заготівель для армій Міністерства землеробства 31 січня 1917 р. - 18 липня 1917 р.
4 Обіжники та «Бюлетені» Інформаційного відділу міністерства 12 квітня 1918 р. - 15 травня 1918 р.
5 Листування про видачу посвідчень, господарські та кадрові питання; оголошення про збір урожаю та відкриття курсів для діячів земельних комітетів та Селянської спілки, звернення різних установ та осіб із земельних питань, службові посвідчення та свідоцтва`; 30 червня 1917 р. - 10 січня 1918 р.`
6 Постанова секретарства про організацію роботи працівників земельних комітетів, протокол судового засідання про передачу селянам с. Серединці землі, лист Подільської губернської продовольчої управи про необхідність розмежування функцій управи та земельних комітетів 7 листопада 1917 р. - 30 грудня 1917 р.
7 Обіжник Всеросійського союзу земельних власників про подання інформації про аграрні правопорушення, журнал засідання союзу 1 жовтня 1917 р. - 14 листопада 1917 р.
8 Тимчасовий земельний закон УЦР, відозви департаменту та постанови земельних комітетів про скасування права власності на нетрудові землі, проект статуту Краєвого українського земельного комітету, обіжник, накази, інструкція з проведення всеросійського перепису сільськогосподарської та земельної власності та міського перепису 1917 р., інструкція Комісії з ліквідації Агрономічної організації Південно-Західного фронту, листування про розмежування функцій земельних комітетів та комітетів з розподілу палива, розкрадання дров, самовільний розподіл землі 1 вересня 1917 р. - 26 квітня 1918 р.
9 Листування з Комісаром у справах України в Петрограді, Генеральним секретарством внутрішніх справ, земельними комітетами та ін. установами про проведення лісової реформи, розподіл землі, припинення крадіжок лісу та погромів, організацію охорони державного майна, відновлення торф’яних розробок на ст. Рудня-Радовельська, господарські та ін. питання 27 вересня 1917 р. - 23 квітня 1918 р.
10 Листування з земельними комітетами, лісничими та ін. установами про припинення самовільного вирубування лісу 11 жовтня 1917 р. - 13 січня 1918 р.
11 Листування з лісоохоронними комітетами про припинення вирубування лісу, обіжник департаменту з цього питання, копії журналів засідань Полтавського та Київського лісоохоронних комітетів, посвідчення на вирубування лісу та прохання про їх видачу 19 жовтня 1917 р. - 9 січня 1918 р.
12 Листування з Управлінням маєтностями колишнього Київського удільного округу про розміщення секретарства у будинку управління, вирубування лісу, призначення грошової допомоги працівникам управління 18 лютого 1917 р. - 4 січня 1918 р.
13 Листування з комісарами, лісничими, земельними комітетами, земельними управами та ін. установами про вирубування лісу, встановлення цін на дрова, прохання та заяви про вирубування лісу, протоколи сільських зборів і виконавчих комітетів 8 липня 1917 р. - 13 січня 1918 р.
14 Листування із земельними комітетами Полтавської губернії, комісарами про розгляд скарг на вирубування лісу, забезпечення населення паливом, заяви, прохання, доповіді та посвідчення з цих питань; обіжник департаменту про заповнення анкетних листів 30 липня 1917 р. - 15 січня 1918 р.
15 Листування із земельними комітетами Чернігівської губернії про незаконне вирубування лісу, проведення лісозаготівлі для державних потреб, прохання з цих питань 28 серпня 1917 р. - 16 січня 1918 р.
16 Статут Крайового лісового комітету, звіт постанов установчих зборів з реорганізації Особливої наради з палива, копії положень про комітети з палива та проект Положення про Центральний комітет з палива, резолюція З’їзду діячів лісової галузі Київської та Подільської губерній, програма Всеукраїнського лісового з’їзду, протоколи нарад та постанови земельних комітетів та управ, відозви, листи 30 червня 1917 р. - 27 листопада 1917 р.
17 Документи про припинення самовільного вирубування лісу, заготівлю дров, надання дозволів на вирубування лісу, виділення землі Нікопольського лісництва під будівництво, розслідування суперечок за лісові матеріали (постанови, протоколи, журнали засідань, доповіді, скарги, прохання, заяви, посвідчення, відомості, листи). Бланк анкети про заходи земств, товариств та власників у садівництві, городництві 1 червня 1917 р. - 30 грудня 1917 р.
18 Листи лісоохоронних комітетів та управлінь землеробства та державних маєтностей до департаменту з інформацією про наявні у них карти лісів України 12 грудня 1917 р. - 18 травня 1918 р.
19 Листування з земельними та продовольчими комітетами, продовольчими управами та ін. установами про розслідування випадків самовільної вирубки лісу, встановлення цін на ліс, телеграми з повідомленнями про вирубування лісу, доповіді та протоколи з цих питань 24 червня 1917 р. - 29 грудня 1917 р.
20 Листування з земельними комітетами про незаконне вирубування лісу та захоплення дров у Волинській губернії, забезпечення паливом підприємств та залізниці, прохання, посвідчення, журнал засідання, договори з цих питань 27 вересня 1917 р. - 30 грудня 1917 р.
21 Листування із земельними комітетами та управами про забезпечення населення та державних установ паливом та лісовими матеріалами, надання дозволів на вирубку лісу, розгляд справ про незаконну вирубку лісу та крадіжки дров, акт, протокол, прохання, телеграми та ін. документи з цих питань 17 серпня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
22 Правила наділення селян лісом, листування з земельними комітетами, управліннями хліборобства та державного майна та ін. установами про виділення лісу погорільцям, виділення лісових ділянок під поселення, забезпечення паливом населення та підприємств, припинення самовільних вирубок лісу 20 червня 1917 р. - 25 травня 1918 р.
23 Листування з земельними комітетами та управами, цукровими підприємствами та ін. установами про надання дозволів на вирубування лісу, припинення самовільних вирубок та крадіжок лісу, прохання, доповіді, заяви, договори, акти, протоколи зборів громади с. Велика Черевача Київської губернії 25 вересня 1917 р. - 14 травня 1918 р.
24 Листування із земельними комітетами та лісничими Полтавської губернії про вирубування лісу, передачу в оренду лісопильних заводів, доповіді та протоколи про розслідування скарг на самовільні вирубки та крадіжки лісу, акти та посвідчення на вирубування лісу. «Бюлетень Інформаційного відділу» (№14-16, 27.04.-14.05.1918) 7 жовтня 1917 р. - 15 травня 1918 р.
25 Тимчасове положення про лісове управління лісами Чернігівщини, штатний розпис лісових відділів земельних управ, листування з земельними комітетами Чернігівської губернії та ін. установами про організацію лісових відділів у земельних комітетах, продаж та заготівлю дров, охорону лісів 7 грудня 1917 р. - 15 травня 1918 р.
26 Положення про розподіл земельного фонду під посів у 1918 р., інструкції, обіжники, постанови, протоколи, проект постанови Тимчасового уряду про земельні комітети, проекти статутів Краєвого українського та місцевих земельних комітетів, штати та обрахунок утримання комітетів та землемірів, анкети про аграрний рух в Україні в 1917 р., відомості про населення та землі у селах, дані про ціни на землю та ін. документи про проведення земельної реформи 7 липня 1917 р. - 14 квітня 1918 р.
27 Статут Ряшівського хліборобського товариства, справоздання та доповіді інструкторів із земельних справ, звернення, інструкції про хліборобські товариства, проведення земельної реформи. Протокол III сесії та програма I сесії Головного українського земельного комітету, протоколи засідань та постанови губернських повітових та земельних комітетів, обіжники Радомисльського повітового земельного комітету, анкета про діяльність Гадяцького повітового земельного комітету 18 жовтня 1917 р. - 10 травня 1918 р.
28 Постанови та протоколи, журнали засідань і сесій Київського губернського, Староконстянтинівського, Мглинського, Могилів-Подільського повітових земельних комітетів, постанова селянського з’їзду Староконстянтинівського повіту, доповідь та анкети Староконстянтинів­ського, Гайсинського, Кобиляцького, Гадяцького повітових земельних комітетів про їхню діяльність 12 серпня 1917 р. - 26 березня 1918 р.
29 Положення про губернські та повітові земельні комісії УД, резолюція Всеукраїнського селянського з’їзду, протоколи (копії) зборів Хорольського та Козелецького повітових земельних комітетів, обіжник про створення комісій для встановлення трудових земельних норм, виписка з постанови Полив’янської селянської спілки, рапорти, доповіді, акти, листування про припинення самовільних вирубок лісу, проведення розподілу землі, фінансування та роботу земельних комітетів 30 жовтня 1917 р. - 1 червня 1918 р.
30 Звіти Секретаріату Організаційного комітету зі скликання сільськогосподар­ського обласного з’їзду у Києві про свою діяльність та фінансові витрати з 15 квітня до 1 вересня 1917 р., список осіб та установ-учасників з’їзду, кошторис організації з’їзду; анкета учасників I Всеукраїнського агрономічно-економічного з’їзду 1917 р.
31 Схема завдань департаменту, проект штатів кооперативного відділу та пояснююча записка до них. Листи Пирятинського союзу споживчих товариств та Пирятинської повітової земської управи про відкомандирування з військової служби Л. Панченка на роботу в управу 27 листопада 1917 р. - 8 грудня 1917 р.
32 Списки повітів, волостей та адміністративних центрів волостей Київської, Харківської, Полтавської, Чернігівської, Катеринославської, Волинської, Херсонської губерній Без дат
33 Розпорядження інструкторам з сільськогосподарської кооперації про їхні відрядження для організації хліборобських спілок, рахунок; посвідчення про делегування Г. Кравченка на Всеукраїнський з’їзд із земельної реформи 11 жовтня 1917 р. - 21 квітня 1918 р.
34 Чернетка анкети про стан сільськогосподарських, кредитових та споживчих товариств і вплив на них подій Першої світової війни та революції 1917 р. Без дати
35 Список кооперативних товариств України, списки молочних, споживчих, сільськогосподарських, кредитних товариств станом на 1 липня 1917 р. - 1 січня 1918 р., список акціонерів Українського народного кооперативного банку, списки кооперативних часописів та статей з кооперації 11 жовтня 1917 р. - 16 жовтня 1917 р.
36 Тимчасове положення про лісове управління в губерніях та областях, статут Комітету сільськогоспо­дарської освіти, обіжники (копії) РНМ та департаменту, накази міністерства та листування з кадрових питань, «Обіжники Інформаційного відділу», звернення міністерства до селян про проведення посівів, доповіді. Законопроект та обіжник Міністерства фінансів про фінансування державних установ УНР 2 січня 1918 р. - 17 травня 1918 р.
37 Статут (копія) Комітету сільськогосподарської освіти міністерства, протоколи (копії) засідань Ради міністерства, тимчасовий штатний розпис посад та зарплат працівників підлеглих департаменту установ, доповідна записка про зміну управління державними маєтками та законодавчі акти з цього питання, «Обіжник Інформаційного відділу» 22 грудня 1917 р. - 27 квітня 1918 р.
38 Доповідна записка про необхідність об’єднання діяльності землеробських установ під керівництвом Катеринославського губернського управління землеробства, листування про оформлення матеріалів для «Вістника Ради Народних Міністрів», адресу Інформаційного бюро Міністерства внутрішніх справ 17 квітня 1918 р. - 30 квітня 1918 р.
39 Листування з Києво-Подільським управлінням хліборобства та держаного майна про відрядження уповноваженого для підписання договору на видобуток вугілля у Звенигородському лісництві, надання в оренду землі в селищі Святошин, проект договору та кондиції управління з питань оренди 13 січня 1918 р. - 13 квітня 1918 р.
40 Прохання лісового техніка Подільського губернського земельного комітету С. М. Рудченка про призначення на посаду на Київщині 24 квітня 1918 р.
41 «Бюлетені Інформаційного відділу» (№№3-17) та обіжники відділу, бюлетень крайового відділу Прес-бюро Міністерства державного писаря УНР «Вісти краєвої преси» (№20) 2 квітня 1918 р. - 17 травня 1918 р.
42 Листування з Полтавським губернським земельним комітетом та Харківсько-Полтавським управлінням хліборобства та державного майна про передання приватних лісів земельним управам 19 грудня 1917 р. - 14 березня 1918 р.
43 Листування з Генеральним Військовим секретарством, Комісією з охорони ладу в Україні Міністерства внутрішніх справ та ін. міністерствами про припинення реквізиції та самовільного вирубування лісів 28 грудня 1917 р. - 24 квітня 1918 р.
44 Листування з Могилів-Чернігівським управлінням хліборобства та державного майна, Новозибківським повітовим комісаром про припинення вирубування лісу в Німковицькій дачі Новозибківського лісництва 11 січня 1918 р. - 27 березня 1918 р.
45 Листування з земельними комітетами та ін. установами про надання дозволів на вирубування лісів, прохання, скарга, договір з цього питання 14 січня 1918 р. - 20 травня 1918 р.
46 Протокол засідання Валківського земельного комітету, повідомлення Миколаївського цукрового заводу про початок вирубки лісу, листи лісовода Путивльського повітового земельного комітету про результати обстеження лісових дач повіту та кошторис на утримання канцелярії лісовода 22 грудня 1917 р. - 21 травня 1918 р.
47 Листи, телеграми Херсонської губернської земельної управи та Херсонського земельного комітету про заходи з охорони лісів 14 січня 1918 р. - 18 травня 1918 р.
48 Лист Верхньодніпровської повітової управи до Лісового департаменту про надіслання карт Верхньодніпровського повіту 28 березня 1918 р. - 24 квітня 1918 р.
49 Листування з земельними комітетами та ін. установами про розгляд скарг та прохань різних осіб у справі вирубування, вивезення та продажу лісових матеріалів, забезпечення паливом різних установ, реквізицію лісів, заяви, прохання та ін. документи з цих питань; проект житла лісника 2 лютого 1918 р. - 21 травня 1918 р.
50 Листування з земельними комітетами та ін. установами про розгляд скарг та прохань різних осіб у справі вирубування, вивезення та продажу лісових матеріалів, забезпечення паливом різних установ, реквізицію лісів, лісові пожежі, заяви, прохання, посвідчення та ін. документи з цих питань 30 листопада 1917 р. - 31 травня 1918 р.
51 Листи департаменту до Центролісу, Міністерства внутрішніх справ про реквізицію лісу для Південно-західної залізниці, передачу на облік лісових матеріалів 3-ю партією військових робіт з лісових заготівель Віленської округи шляхів комунікації 10 січня 1918 р. - 29 квітня 1918 р.
52 Проект інструкції про оподаткування понищених поміщицьких маєтків, тези доповіді А. Хамардюка про питання землеволодіння у земельній реформі, звернення Київського союзу дрібних кооперативів про передачу йому лісів, посвідчення працівників департаменту, повідомлення про наради та засідання, листи департаменту про забезпечення паливом Південно-західної залізниці 14 грудня 1917 р. - 15 травня 1918 р.
53 Листування з Києво-Подільським управлінням землеробства та державного майна про самовільну вирубку лісу та захоплення лісництв, рапорти, заяви та зведення заяв про винищення державних лісів Київщини та Поділля, протоколи, акти та ін. документи з цього питання 8 листопада 1917 р. - 22 травня 1918 р.
54 Листи земельних комітетів до відділу про встановлення цін на лісові матеріали, відомість середніх цін на лісові матеріали в Луцькому повіті станом на 12 квітня 1918 р. 31 січня 1918 р. - 14 травня 1918 р.
55 Листи (чернетки) відділу до Київської міської управи про заготівлю дров у Турівському лісництві для Києва 1 березня 1918 р. - 6 квітня 1918 р.
56 «Бюлетені Інформаційного відділу» (№№ 6-9, 64) 11 січня 1918 р. - 16 квітня 1918 р.
57 Обіжники Інформаційного відділу 10 квітня 1918 р. - 15 квітня 1918 р.
58 Листування з Управлінням майна колишньої Київської удільної округи про виплату заробітної платні працівникам округи та фінансування управління, короткі статистичні відомості про земельні площі, видатки та прибутки округи, кошториси округи на 1918 р. 14 грудня 1917 р. - 14 березня 1918 р.
59 Список повітів України. Проекти штатів Загальної канцелярії та Відділу сільськогосподарської статистики міністерства, пояснюючі записки до них 28 грудня 1917 р. - 3 січня 1918 р.
60 Кошториси видатків Вченого комітету та Науково-досвідного відділу на 1918 р. та додатки до них 1918 р.
61 Старий опис № 1