Репродукція фотокартки Голови Директорії УНР С. Петлюри із зазначенням посади чотирма мовами.

Репродукція фотокартки Голови Директорії УНР С. Петлюри із зазначенням посади чотирма мовами.

ЦДАВО України. Ф. 5227. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 2зв.

Leave a Comment