Òðåò³é óí³âåðñàë Óêðà¿íñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè. 7 ëèñòîïàäà 1917 ð.

Òðåò³é óí³âåðñàë Óêðà¿íñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè. 7 ëèñòîïàäà 1917 ð.

Третій універсал Української Центральної ради, 7 листопада 1917 р.
ЦДАВО України, ф.1115, оп.1, спр.4, арк.9

Leave a Comment