З бюлетеня Пресової служби Карпатської України про гастролі театру “Нова сцена” по містах Карпатської України. 30 січня 1939 р.

З бюлетеня Пресової служби Карпатської України про гастролі театру "Нова сцена" по містах Карпатської України. 30 січня 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3575, оп. 1, спр. 19, арк. 46

Leave a Comment