Колегіальні органи

Колегія ЦДАВО України

Колегія Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, вільного колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

У своїй роботі колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держкомархіву України та положенням про колегію.

Основні функції колегії:

 • обговорення перспектив та найважливіших питань діяльності архіву, прийняття рішень щодо їх реалізації;
 • розгляд пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, удосконалення архівного законодавства, забезпечення співпраці з Державним комітетом архівів України, здійснення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи та діловодства;
 • обговорення проектів галузевих програм, планів розвитку архівної справи;
 • аналіз стану забезпечення формування Національного архівного фонду, організації роботи щодо нормативно-правового, методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб, що зберігають профільні документи, обліку та забезпечення збереженості архівних документів в архіві, забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до архівної інформації, дотримання законодавства з питань державної служби та виконавської дисципліни.

Колегія як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію ЦДАВО України, затвердженим наказом ЦДАВО України від 14 березня 2006 р. №19.

Склад колегії ЦДАВО України затверджений наказом Держкомархіву “Про затвердження складу колегії ЦДАВО України” від 31 жовтня 2018 р. № 75.

Науково-методична рада ЦДАВО України

Науково-методична рада Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) створюється відповідно до Положення про ЦДАВО України для розгляду питань, пов’язаних з організацією, визначенням основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи. Науково-методична рада є дорадчим органом.

У своїй діяльності Науково-методична рада керується Положенням про Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, рішеннями колегії Держкомархіву України, наказами директора і Положенням про науково-методичну раду ЦДАВО України, затвердженим наказом ЦДАВО України від 11.01 2010 № 2 .

Основними завданнями Науково-методичної ради є:

 • визначення основних напрямків наукової та методичної діяльності архіву;
 • підготовка підсумкових звітів про розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розробки (внесення коректив) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямків роботи ЦДАВО України;
 • оцінювання результатів науково-дослідної роботи архіву, в т. ч. проектів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст документів Національного архівного фонду, збірників документів, експозиційних планів документальних виставок, переліків документів, відібраних для експонування на виставках, наукових доповідей, статей, текстів лекцій, оглядів, тощо;
 • координація досліджень з проблем архівознавства й археографії;

Науково-методична рада розглядає та готує пропозиції з наступних питань:

 • складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи;
 • впровадження наукових та методичних розробок, організація науково-видавничої роботи ЦДАВО України;
 • організація використання інформації документів ЦДАВО України;
 • створення і розвиток автоматизованих інформаційно-пошукових систем на архівні документи та впровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність ЦДАВО України;
 • організація наукового співробітництва ЦДАВО України з іншими архівними установами та організаціями, у тому числі зарубіжними;
 • висування наукових праць і науково-методичних розробок на здобуття відповідних премій.

Експертно-перевірна комісія (ЕПК) ЦДАВО України

ЕПК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕПК затверджуються директором державного архіву, після чого є обов’язковими для виконання всіма державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, що перебувають у зоні комплектування державного архіву.

У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України та положенням про ЕПК ЦДАВО України.

Експертно-перевірна комісія працює відповідно до Положення, затвердженого наказом директора архіву від 08.01.2008 № 1. До складу ЕПК, який затверджено наказом директором ЦДАВО України, входять фахівці зі структурних підрозділів архіву, представники наукових установ і творчої громадськості, інші фахівці відповідно до профілю архіву. Головою ЕПК є заступник директора державного архіву, а секретарем – один із співробітників відділу формування НАФ та діловодства архіву.

Основними завданнями ЕПК є:

 • науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;
 • розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;
 • перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної комісіями з проведення експертизи цінності документів.

ЕПК приймає рішення про

схвалення:

 • списків джерел формування НАФ, які перебувають у зоні комплектування державного архіву та подання їх на затвердження директора державного архіву;
 • описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, складених державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, що перебувають у зоні комплектування державного архіву, та подання таких описів справ на затвердження керівника юридичної особи;
 • схвалення описів справ постійного зберігання державного архіву, внесених до НАФ, та подання їх на затвердження директора державного архіву;

погодження:

 • описів справ з особового складу юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;
 • номенклатур справ юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;
 • інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та експертні комісії юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування державного архіву;
 • актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, складених державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, що перебувають у зоні комплектування державного архіву, а також юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування державного архіву та подання їх на затвердження керівника юридичної особи;
 • описів справ з особового складу, номенклатур справ, інструкцій з діловодства державного архіву та подання таких документів на затвердження керівника державного архіву;
 • схвалення і подання на погодження з Центральною експертно-перевірною комісією

Укрдержархіву (далі – ЦЕПК):

 • актів про вилучення з НАФ документів, що зберігаються в державному архіві, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;
 • анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються у державному архіві, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;
 • схвалення проектів визначення рангу документів НАФ та подання на затвердження директора державного архіву актів грошової оцінки документів, що зберігаються у державному архіві, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;

внесення до НАФ:

 • документів, що зберігаються у фізичних осіб;
 • документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.