Склад та характеристика фондів

У фондах ЦДАВО України широко представлено документальні свідчення діяльності різних владних структур, що функціонували на тереніах України бурхливого ХХ століття: Української Центральної ради Української Народної Республіки (березень 1917 – квітень 1918); Української Держави гетьмана П. Скоропадського (квітень – листопад 1918); Директорії Української Народної Республіки (листопад – листопад 1920); УСРР – УРСР (1917–1991).

Архів зберігає унікальні документи періоду Української революції 1917–1920 рр., серед них: Універсали Центральної Ради, проекти Конституції Української Народної Республіки (грудень 1917 р.), Конституції Української Держави (1918 р.), Універсал (Акт) про злуку Західно-української Народної Республіки (ЗУНР) з Українською Народною Республікою від 22 січня 1919 р., найважливіші законодавчі документи періоду національно- визвольних змагань українського народу 1917–1920 рр., документи ЗУНР, Карпатської України.

В ЦДАВО України відклалися документи місцевих органів влади 1917 – 1920 рр., комісій з виборів до Українських установчих зборів та Всеросійських Установчих зборів, установ Добровольчої армії та головнокомандуючого збройними силами Півдня Росії, дипломатичних установ іноземних держав в Україні 1917–1920 рр., банків 1918–1920 рр., громадських, культурно-освітніх, профспілкових організацій, політичних партій, редакцій періодичної преси.

Джерельна база новітньої української історії радянського періоду репрезентована документами вищих органів влади і управління УСРР — УРСР (1917–1991 рр.), установ, підприємств і організацій республіканського рівня, наукових установ, профспілок, громадських об’єднань, релігійних конфесій, в яких відображено державно-політичне, соціально-економічне, культурне життя українського суспільства, міжнародні зв’язки. В документному масиві радянського періоду історії України серед інших представлено документи, які зафіксували процес підготовки конституцій УСРР та УРСР, внесення змін та доповнень до них. За документами архіву можна простежити події складного переходу від радянської республіки до незалежної держави. Тут зберігаються Акт проголошення державної незалежності України, документи і матеріали з підготовки Основного Закону України та прийняття на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції України.

Скарбницею національних духовних цінностей є унікальний за наповненням комплекс документів “Празьких архівів”, що увібрав у себе здобутки наукової і культурної праці української еміграції в період між двома світовими війнами. Найбільша за обсягом частина емігрантських документальних матеріалів надійшла з Празького українського архіву. Документи комплексу відображають діяльність державних органів УНР та військових організацій, містять інформацію стосовно таборів військовополонених та інтернованих, про діяльність організацій допомоги емігрантам, студентські організації, представляють видавничу діяльність, роботу навчальних закладів, наукових інститутів, архівів, музеїв, бібліотек, діяльність громадських організацій.

У березні 1996 р. ЦДАВО України поповнився документами Уряду УНР в екзилі за 1946–1992 рр., що надійшли з Канади. У липні 1999 р. до архіву надійшли документи Місії УНР у Швейцарії за 1919–1924 рр.

Унікальними у зібраннях ЦДАВО України є й документи періоду Другої світової війни, у тому числі фонди організацій, установ, підприємств та формувань, які здійснювали режим окупації або функціонували під контролем окупаційної влади. Серед них – документи фондів Штабу імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга для окупованих східних та західних областей, Рейхскомісаріату Україна, генерал-комісаріату пошт України та ін. Досить повно в архіві представлені документи Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. У документальних колекціях ЦДАВО України періоду Другої світової війни відклалися документи про радянський партизанський та підпільний рух, про вивезення українців на примусову роботу до Німеччини, трофейні матеріали тощо.

У ЦДАВО України зберігаються особові фонди відомих діячів новітньої історії України: С. Петлюри, В. Винниченка, Д. Дорошенка, М. Шаповала, Д. Антоновича, С. Русової, І. Огієнка, М. Садовського, та інших. Документи про життя та діяльність діячів української державності, науковців та митців української культури таких як М. Грушевський, П. Скоропадський, Г. Петровський, М. Хрущов, В. Щербицький, М. Бутович, Ю. Косач, П. Тичина, О. Довженко, О. Корнійчук, О. Богомолець, М. Стражеско відклалися у фондах установ та організацій ЦДАВО України.

Щорічно архів поповнюється новими надходженнями, що містять інформацію про діяльність Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств після 1991 р.

Обсяг фондів:

3338 фондів, 2083049 одиниць зберігання (31396 лінійних метрів полиць) за 1917 – 2009 рр., 19368 од. зб. науково-технічної документації