Збірники документів і монографії

 
 
Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941–1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / Укладачі: Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. Національна академія наук України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського; Державний комітет архівів України. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – К., 2004. – 816 с.


Вергунов В. А., Глазунов Г. О., Зосімов І. О.
Український науково-дослідний інститут економіки й організації сільського господарства (1928-1937 рр.). Документи та матеріали / національна академія аграрних наук України; національна наукова сільськогосподарська бібліотека; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Під заг. ред. чл.-кор. НААН України В. А. Вергунова. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. – 222 с.
 
 
В ім’я майбутнього нації. Документи і матеріали про організацію допомоги студентам-емігрантам українською діаспорою в 1920–2000 роках / Упоряд.: В. Сергійчик, В. Роговий; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Комісія допомоги українському студентству. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 920 с.
 
Голод в Україні. 1946-1947. Документи і матеріали / Інститут історії України Національної Академії наук України, Всеукраїнська асоціація дослідників голодоморів в Україні, Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського, ЦДАГО України, ЦДАВО України, Архів Міністерства внутрішніх справ України, Архів Служби безпеки України; упоряд.: О. М. Веселова (гол. упоряд.), Т. Т. Гриценко, А. П. Огінська, П. П. Панченко, Р. Я. Пиріг, А. А. Соловйова, Л. В. Яковлєва. – К., Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1996. – 375 с.
 
Голод 1921–1923 років в Україні: Збірник документів i матеріалів / АН України. Ін-т іcтopії України; Голов. apxiв. упр. при Кабінеті Міністрів України. ЦДАВО України; Упоряд.: О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва; Відп. ред. С. В. Кульчицький. – К.: Наук. думка, 1993. – 237 с.
 
 
 
Греки на українських теренах : Нариси з етнічної історії. Документи,
матеріали, карти / НАН України. Ін-т історії України; ЦДАВО України; Упоряд.: М. Ф. Дмитрієнко, В. М. Литвин, В. В. Томазов, Л. В. Яковлєва, О. В. Ясь; ред. : В. Cмолій. – К.: Либідь, 2000. – 488 с.
 
 
 
Гроші в Україні: Факти i документи / HAH України. Ін-т історії України; Національний банк України; ЦДАВО України; Авт. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (кер.), В. М. Литвин, В. А. Ющенко, Л. В. Яковлева. – К.: ARC-Ukraine, 1998. – 456 с.
 
 

Державне регулювання сільськогосподарської науки в УСРР/УРСР у 1935-1940 роках: зб. док і матеріалів  / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки, ЦДАВО України, ЦДАГО України ; уклад. В. А. Вергунов, В. І. Кучер, О. О. Черниш, А. С. Білоцерківська, Н. П. Коваленко, Н. В. Маковська, О. В. Бажан ; за заг. ред. Я. М. Гадзала ; наук. ред. В. А. Вергунов. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. – 474 с.

<br>Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 pp.: Документи i матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. – Том 1 / НАН України. Ін-т історії України; ЦДАВО України; Дослідний ін-т сучасної укр. історії (Філадельфія); Упоряд.: В. Верстюк (кер.), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, Н. Маковська, О. Михайлова, Т. Осташко, О. Щусь; Відп. ред. В. Верстюк. – К.:Вид-во iм. Олени Теліги, 2006. – Т. 1. – 688 с.


Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 pp.: Документи i матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. – Том 2 / НАН України. Ін-т історії України; ЦДАВО України; Дослідний ін-т сучасної укр. історії (Філадельфія); Упоряд.: В. Верстюк (кер.), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, Н. Маковська, О. Михайлова, Т. Осташко, О. Щусь; Відп. ред. В. Верстюк. – К.:Вид-во iм. Олени Теліги, 2006. – Т. 2. – 744 с. 
Є. Чикаленко, В. Винниченко. Листування. 1902-1929 роки / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису, ЦДАВО України; упоряд. та вс. ст. Н. Миронець. – К.: Темпора, 2010. – 448 с.

 

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 5 : Документи і матеріали. Книга 1. 1914–1991 / [упоряд. : Г. В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Т. С. Водотика, Р. Б. Воробей, О. І. Галенко, О. І. Ганжа, М. В. Делеган, Л. Я. Демченко, Д. Д. Жмундуляк, Н. Г. Кашеварова, В. С. Лозицький, Н. І. Лісунова, Н. В. Маковська, Ю. А. Мицик, Л. М. Новохатько, Т. М. Омельчук, Г. В. Папакін, Д. І. Пельц, В. С. Шандра]. – 824 с.

Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Зб. документів і матеріалів / АН України. Ін-т історії України, Археогр. комісія; Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України. ЦДАЖР України; Упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; Редкол.: С. В. Кульчицький (відп. ред.), Б. В. Іваненко, Ю. Ю. Кондуфор та ін. – К.: Наук. Думка, 1992. – 733 с.Колективізація та голодомор на Славутчині 1928–1933: зб. документів / Держ. арх. служба України, ЦДАВО України, ЦДАЗУ, Український інститут національної пам’яті, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України, Славутська міська рада; Упоряд., передмова та коментарі В. Г. Берковського. – Київ – Хмельницький: ПП Цюпак А. А., 2013. – 416 с.

Конституція України: шлях державотворення (середина XVII ст. – 1996 р.): Документи національного архівного фонду України / Державний комітет архівів України; ЦДАВО України; ЦДАГО України; ЦДІА України, м. Київ; ЦДІА України, м. Львів; ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Держархів Закарпатської області; Архів Верховної Ради України; Укрінформ. – 2006 [компакт-диск].


Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Документи і матеріали / Національна академія наук України, Інститут історії України, ЦДАВО України, ЦДАГО України, Державний архів м. Києва, Галузевий державний архів Служби безпеки України; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.), Г. В. Боряк, В. М. Даниленко (кер. кол. упоряд.) та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 548 с.

Ми б’ємо в Великий дзвін…”. Голодомор 1932–1933 рр. очима української діаспори : док. з фондів ЦДАВО України / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України; упоряд.: Н. В. Маковська (кер.) [та ін.]. – К.: Видавництво “Горобець”, 2008. – 224 с.Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. Протоколи i стенограми пленарних засідань: Зб. документів i матеріалів / НАН України. Ін-т історії України, Ін-т східноєвропейських досліджень; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В. К. Липинського (США); Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України. ЦДАВО України; Упоряд.: О. I. Лупандiн, I. В. Раллє, Л. В. Яковлева; Редкол.: Я. Б. Пеленський (співголова), В. А. Смолій (співголова), В. Ф. Верстюк (відп. секр.), О. Д. Бойко (відп. секр.) та ін. – К.; Нью-Йорк; Філадельфія: Вид-во М. П. Коць, 1999. – 366 с.Нагороди України: Історія, факти, документи. У 3 т. [колект. монографія]. Т. 1 : Передмова. Першопочатки нагородної справи в Україні. Перші нагороди України. За межами Батьківщини / НАН України. Ін-т історії України, Ін-т нац. відносин i політології, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; ЦДАВО України; Авт. кол.: Д. Табачник (кер.), I. Безгін, В. Бузало, М. Дмитрієнко, I. Курас, В. Куценко, Л. Яковлєва; Редкол.: Д. Табачник (кер.), Я. Ісаєвич, М. Котляр та ін. – К.: Українознавство, Фірма “ARC-Ukraine”, 1996. – 288 с.Нагороди України: Історія, факти, документи. У 3 т. [колект. монографія]. Т. 2 : Орден Трудового Червоного Прапора Української СРР, 1921–1933 рр. Виникнення і становлення нагородної системи радянської доби. Нездійсненні проекти / НАН України. Ін-т історії України, Ін-т нац. відносин i політології, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; ЦДАВО України; Авт. кол.: Д. Табачник (кер.), I. Безгін, В. Бузало, М. Дмитрієнко, I. Курас, В. Куценко, Л. Яковлєва; Редкол.: Д. Табачник (кер.), Я. Ісаєвич, М. Котляр та ін. – К.: Українознавство, Фірма “ARC-Ukraine”, 1996. – 344 с.Нагороди України: Історія, факти, документи. У 3 т. [колект. монографія]. Т. 3 : Нагороди незалежної України. Нагороди Президента України. Статистичні відомості. Реєстри нагороджених. Бібліографія з фалеристики / НАН України. Ін-т історії України, Ін-т нац. відносин i політології, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; ЦДАВО України; Авт. кол.: Д. Табачник (кер.), I. Безгін, В. Бузало, М. Дмитрієнко, I. Курас, В. Куценко, Л. Яковлєва; Редкол.: Д. Табачник (кер.), Я. Ісаєвич, М. Котляр та ін. – К.: Українознавство, Фірма “ARC-Ukraine”, 1996. – 424 с.Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції. 1919–1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої) / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України; Фундація iм. О. Ольжича; Голов. apxiв. упр. України. ЦДАВО України; Упоряд.: Л. Яковлєва (кер.), Г. Михайліченко, А. Огінська. – К.: Вид-во iм. Олени Теліги, 1999. – 272 с.