Місія та завдання

Місія

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення свого профілю і використання відомостей, що в них містяться.

ЦДАВО України створений за рішенням Кабінету Міністрів України і належить до сфери управління Державної архівної служби України. У своїй діяльності ЦДАВО України керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства юстиції України та Державної архівної служби України, іншими актами законодавства України, а своїм Положенням.

ЦДАВО України зберігає та приймає на зберігання:

 • документи Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності на території України після Лютневої революції 1917 року;
 • документи вищих органів державної влади і державного управління, суду, арбітражу, прокуратури;
 • документи міністерств, відомств, центральних державних установ і організацій галузей економіки, науки, культури;
 • документи всеукраїнських і галузевих органів професійних спілок, кооперативних та інших громадських організацій до 1992 року;
 • документи українських емігрантських організацій за 1919 – 1945 рр.;
 • документи німецьких військових та окупаційних властей за 1939 – 1945 рр.;
 • страховий фонд копій документів, копій документів, що зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках;
 • облікові документи ЦДАВО України та архівні довідники (описи, каталоги, картотеки, путівники, електронні носії інформації, бази даних тощо), що розкривають склад і зміст документів.

Основними завданнями ЦДАВО України є:

 • участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;
 • координація діяльності вищих органів влади та управління, підприємств, установ і організацій у питаннях діловодства, архівної справи та внесення їх документів до Національного архівного фонду України;
 • забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;
 • забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування ЦДАВО України профільними документами, їх обліку та зберігання, використання відомостей, що в них містяться;
 • організація роботи щодо науково-методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та служб діловодства, державних архівних установ, що зберігають профільні документи;
 • зберігання профільних документів Національного архівного фонду, що мають загальнодержавне значення;
 • забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до відомостей, що містяться в архівних документах;
 • проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства й археографії; впровадження передового досвіду в діяльність ЦДАВО України з метою досягнення світового рівня в розвитку архівної справи і діловодства.

ЦДАВО України відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

 • подає пропозиції щодо формування державної політики у сфері архівної справи та діловодства;
 • бере участь у розробленні цільових програм та планів розвитку архівної справи, забезпечує їх виконання;
 • організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
 • складає списки юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до ЦДАВО України, приймає ці документи на постійне зберігання після закінчення строків їх тимчасового зберігання в архівних підрозділах зазначених джерел комплектування, проводить експертизу цінності документів;
 • надає науково-методичну допомогу у вдосконаленні та організації діловодства архівним підрозділам та службам діловодства державних органів, підприємств, установ і організацій, що перебувають у зоні його комплектування;
 • перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, що перебувають у зоні його комплектування, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них у встановленому законодавством порядку;
 • здійснює контроль за складанням та дотриманням номенклатури справ підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, що перебувають у зоні його комплектування, у встановленому законодавством порядку;
 • проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних документів, що знаходяться за кордоном;
 • відповідно до закону організовує приймання документів на прохання юридичних і фізичних осіб – власників документів Національного архівного фонду;
 • реалізує переважне право держави на придбання профільних документів у разі їх продажу, подає до суду заяву про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;
 • веде державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них та подає відповідні відомості про них Укрдержархіву;
 • організовує роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, забезпечення їх страхування після внесення до Державного реєстру національного культурного надбання;
 • організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію і консервацію профільних документів Національного архівного фонду;
 • створює страхові копії та копії фонду користування унікальними документами незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
 • надає юридичним та фізичним особам, що мають документи Національного архівного фонду, допомогу у зберіганні та реставрації таких документів, виготовленні копій унікальних документів для страхового фонду та фонду користування;
 • забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування недостовірних відомостей про особу;
 • створює та вдосконалює пошукові засоби для забезпечення доступу громадян до відомостей, що містяться в архівних документах, їх соціально-правового захисту, реалізації потреб суспільства у ретроспективній документній інформації;
 • надає користувачам документи і довідковий апарат до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами;
 • забезпечує видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів громадян;
 • надає згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, платні послуги, пов’язані з використанням фізичними і юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах; виконує за рахунок замовника роботи щодо забезпечення збереженості та впорядкування документів, складання нормативно-методичних посібників, здійснює іншу не заборонену законодавством діяльність з архівної справи та діловодства;
 • здійснює разом з науковими установами наукові дослідження з архіво- і документознавства, археографії; впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діловодства;
 • публікує в установленому порядку документи Національного архівного фонду, видає довідково-інформаційну літературу і посібники з архівної справи та діловодства;
 • здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері архівної справи та діловодства, бере участь у міжнародних науково-дослідних та гуманітарних проектах;
 • організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян щодо діяльності ЦДАВО України, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;
 • забезпечує у межах своїх повноважень охорону та збереження інформації, що становить державну таємницю, організовує перегляд в установленому порядку грифів обмеження доступу до відомостей, що містяться в архівних документах;
 • здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
Перейти до вмісту