Доступ до публічної інформації

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес, визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації» .

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації» (стаття 1).

Запити щодо надання інформації за документами Національного архівного фонду, які зберігаються у державних архівах України, у т. ч. у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, відповідно до пункту 2 статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» підпадають під юрисдикцію Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» і підлягають виконанню у терміни, визначені п. 4.2.12 «Правил роботи архівних установ України», затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116.

Про роз’яснення Державної архівної служби України

Державна архівна служба України, враховуючи численні звернення громадян з питань надання державними архівними установами інформації про свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», своїм листом від 31.01.2017 № 02.3/347 звернула увагу на наступне.

Відповідно до абзацу 5 статті 22 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «доступ до інформації, якою володіють архівні установи та яка не міститься в архівних документах, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація, яку необхідно оприлюднювати/оновлювати та надавати за запитами на публічну інформацію, визначена статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Строк розгляду запитів на публічну інформацію становить п’ять робочих днів з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтованням такого продовження (стаття 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається державною архівною установою в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

У роботі із запитами на публічну інформацію Державна архівна служба України також рекомендувала керуватися постановою пленуму Вищого адміністративного суду від 29 вересня 2016 р. № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації».

Законодавство про доступ до публічної інформації

Закони

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про захист персональних даних»

Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» 

Постанова Пленуму вищого адміністративного суду від 29 вересня 2016 р. № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах»

Укази

Указ Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Накази

Про внесення змін до наказу ЦДАВО України від 28.12.2020 № 26 “Про організацію доступу до публічної інформації”

Наказ ЦДАВО України від 28 грудня 2020 р. № 27 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є ЦДАВО України та інструкції про порядок відшкодування витрат»

Додаток 1 до наказу ЦДАВО України від 28 грудня 2020 р. № 27 – Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Додаток 2 до наказу ЦДАВО України від 28 грудня 2020 р. № 27 – Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – Інструкція)

До пункту 4 Інструкції – Заявка на виписку рахунку для здійснення оплати на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (форма)

До пунктів 5, 6 Інструкції – Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (форма)

 

Наказ ЦДАВО України від 18 жовтня 2021 р. № 48  «Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є ЦДАВО України»

Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є ЦДАВО України

Запит на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Центральний державний архів вищих органів влади та управління України може бути надіслано на

поштову адресу – вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110;

на електронну адресу – tsdavo@arch.gov.ua

факсом – +38 044 275-36-66

телефоном – +38 044 275-36-66

Інформація про посадову особу, на яку покладено посадові обов’язки по забезпеченню законодавства про доступ до публічної інформації у ЦДАВО Україн

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення, управління персоналом та діловодства Коба Тетяна Валеріївна

Електронна адреса – tsdavo@arch.gov.ua

Телефон – +38 044 275 36 66

Інформація про систему обліку публічної інформації у ЦДАВО України

У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України запроваджено журнальні системи обліку публічної інформації, ознайомитись із якими можна за адресою вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110.

Звіти Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України про розгляд запитів до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (натиснути)

 

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

  • розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
  • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
  • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

  • розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
  • дату відмови;
  • мотивовану підставу відмови;
  • порядок оскарження відмови;
  • підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Звіти про використання Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України бюджетних коштів, розміщені на єдиному вебпорталі використання публічних коштів (натиснути)

 

Перейти до вмісту