Відділи та сектори

 

Відділ організаційного забезпечення, управління персоналом та діловодства

Здійснює організаційне забезпечення діяльності архіву під час виконання ним завдань, визначених законодавством, організовує роботу зі зверненнями громадян, особистий прийом громадян керівництвом архіву, займається організацією діловодства та документуванням управлінської діяльності, забезпечує організаційно-технічну підготовку загальних засідань та нарад ЦДАВО України.

Начальник відділу

Мірчук Тетяна Володимирівна

Положення

Телефон +38 (044) 275-76-11

 

 

 


 

Сектор управління персоналом відділу організаційного забезпечення, управління персоналом та діловодства

Реалізує державну політику з питань управління персоналом в архіві, забезпечує здійснення директором архіву своїх повноважень з питань управління персоналом, добір персоналу архіву, прогнозування його розвитку, заохочує працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності, здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту, документально оформлює вступ на державну службу, її проходження та припинення.

Завідувач сектору  

Загниборода Дмитро Сергійович

Положення

Телефон +38 (044) 275-12-22

 

 

 

 


Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

Координує діяльність вищих органів влади та управління, підприємств, установ і організацій з питань діловодства, архівної справи та внесення їх документів до Національного архівного фонду, організовує роботи з проведення експертизи цінності документів, формування Національного архівного фонду та комплектування ЦДАВО України профільними документами, вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід, проводить роботу щодо нормативно-правового, науково-методичного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб державних органів, підприємств, установ і організацій, що перебувають у зоні комплектування ЦДАВО України.

 

Начальник відділу  

Скурська Олена Сергіївна

Положення

Телефон +38 (044) 275-12-02


 

Відділ забезпечення збереженості та обліку документів

Організовує і здійснює постійне зберігання та облік документів Національного архівного фонду, забезпечує перевіряння наявності архівних документів, контролює дотримання температурно-вологісного, світлового та інших режимів зберігання документів.

До складу відділу входять: сектор фондів вищих органів влади, державного управління в галузі фінансування та статистики, сектор фондів державного управління в галузі промисловості, транспорту та зв’язку, сектор фондів державного управління в галузі освіти, культури, науки, охорони здоров’я, сектор фондів державного управління в галузі сільського господарства і торгівлі, сектор централізованого обліку документів.

Начальник відділу

Давиденко Наталія Григорівна

Положення

Телефон +38 (044) 273-30-99

 


 

Сектор централізованого обліку документів відділу забезпечення збереженості та обліку документів

Здійснює централізований облік фондів, справ, документів, що зберігаються в архіві, забезпечує своєчасне внесення змін до облікових документів, що відбулися внаслідок комплектування та експертизи цінності документів, готує відомості про зміни у складі й обсязі фондів.

Завідувач сектору  

Холодова Ірина Володимирівна

Положення

Телефон +38 (044) 273-30-99


 

Сектор фондів вищих і центральних органів державної влади відділу забезпечення збереженості та обліку документів

Здійснює концентрацію, облік і забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, що перебувають на державному зберіганні, згідно з галузевим профілем сектору.

 

Завідувач сектору

Вакансія   

Положення

Телефон + 38 (044) 273 30 99

 


 

Сектор фондів державного управління в гуманітарній сфері відділу забезпечення збереженості та обліку документів

Здійснює концентрацію, облік і забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, що перебувають на державному зберіганні, згідно з галузевим профілем сектору.

Завідувач сектору  

Сімонова Алла Миколаївна

Положення

Телефон +38 (044) 273-30-99


 

Сектор фондів державного управління в галузях економіки відділу забезпечення збереженості та обліку документів

Здійснює концентрацію, облік і забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, що перебувають на державному зберіганні, згідно з галузевим профілем сектору.

Завідувач сектору

Платонова Тамара Анатоліївна

Положення

Телефон +38 (044) 273-30-99


 

Відділ довідкового апарату

Організовує роботи зі створення, удосконалення та збереження довідкового апарату про склад і зміст документів, що знаходяться на постійному зберіганні в ЦДАВО України, в тому числі шляхом впровадження автоматизованих технологій, забезпечує багатоаспектний пошук інформації на всіх рівнях Національного архівного фонду, створює оптимальні умови доступу користувачів до інформації, що містяться в документах Національного архівного фонду, бере участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства шляхом використання інформації, що містить довідковий апарат ЦДАВО України.

Начальник відділу

Редько Ольга Михайлівна  

Положення

Телефон +38 (044) 275-76-11


 

Відділ використання інформації документів

Забезпечує реалізацію прав громадян на вільний доступ до відомостей, що містяться в архівних документах, інформує державні органи та установи, громадськість про склад і зміст документів Національного архівного фонду, публікує архівні документи шляхом підготовки та видання збірників документів та інших видань, здійснює всебічне використання ретроспективної документної інформації в наукових, практичних та інших цілях, а також з метою соціально-правового захисту громадян.

Начальник відділу

Єфремова Олена Гарольдівна  

Телефон +38 (044) 275-12-33


 

Сектор користування документами відділу використання інформації документів

Організовує роботу читального залу ЦДАВО України, забезпечує реалізацію прав громадян на вільний доступ до відомостей, що містяться в архівних документах, та дотримання Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам.

Завідувач сектору

Підлісна Ганна Володимирівна  

Положення

Телефон +38 (044) 275-12-66


 

Сектор публікації документів відділу використання інформації документів

Публікує документи Національного архівного фонду, у тому числі на офіційному вебсайті ЦДАВО України та в соцмережах, займається підготовкою збірників документів, довідників, покажчиків, іншої наукової, науково-інформаційної, науково-популярної та навчальної літератури самостійно та спільно з іншими інституціями, всебічно використовує ретроспективну документну інформацію в наукових, учбових, соціально-правових цілях, підтримує зв’язки із засобами масової інформації, веде науково-методичну роботу в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впроваджує передовий досвід в діяльність ЦДАВО України в межах компетенції.

Завідувач сектору  

Григорчук Наталія Володимирівна

Положення

Телефон +38 (044) 275-12-33


 

Відділ інформаційних технологій

Впроваджує інформаційні технології при обробці документів Національного архівного фонду, розробляє та супроводжує інформаційну систему ЦДАВО України як сукупності технічних, програмних і комунікаційних засобів, які забезпечують опрацювання, збереження та використання документів, займається комплексною автоматизацією робочих місць архіву, здійснює технічний захист інформації.

Начальник відділу  

Собко Ірина Петрівна

Положення

Телефон +38 (044) 275-12-22

 


 

Відділ режимно-секретної роботи

Забезпечує дотримання законодавства в сфері державної таємниці в ЦДАВО України, займається приведенням грифів обмеження доступу у відповідність до вимог чинного законодавства України.

  Начальник відділу  

Вакансія

Телефон +38 (044) 275-76-00


 

Відділ фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку

Веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності, складає фінансову та бюджетну звітність, забезпечує дотримання бюджетного законодавства в ЦДАВО України.

Начальник відділу  

Науменко Марія Іванівна

Положення

Телефон +38 (044) 275-03-15


Головний спеціаліст з питань правового забезпечення

Начальник відділу  

Кисіль Михайло Володимирович

Телефон +38 (044) 275-12-33

 


 

Перейти до вмісту